Chef Övnings- och Evalueringsavdelningen Hkpflj Linköping

Arbetsbeskrivning

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Försvarsmaktens helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband vars kärnverksamhet är att utbilda en helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka både vid insatser i Sverige eller vid internationella insatser. Rörlighet och flexibilitet är nyckelorden i den framtida Försvarsmakten. Helikoptrar har just dessa egenskaper och är en förutsättning för att många av Försvarsmaktens olika förband ska kunna lösa sina uppgifter. Helikopterbataljonen är ett modulärt förband som anpassar sig efter den rådande uppgiften eller insatsen. Helikopterflottiljen är Försvarsmaktens enda helikopterförband och är därför en viktig komponent i dagens sammansatta förband och insatser. Övnings- och Evalueringsavdelningen • Leder Helikopterflottiljens övningsverksamhet bestående av verksamhet där fler än en funktion/Direkt Underställda Chefer/annat förband är involverad

• Leder Helikopterflottiljens nationella/internationella övningar inom ramen för svensk nationell övningsverksamhet samt NATO, EU, PfP, partnerländer och/eller andra bilaterala övningar

• Leder Helikopterflottiljens evalueringsarbete inom ramen för NATO och/eller EU samt andra nationella eller internationella organisationer

• Planerar, budgeterar och redovisar måluppfyllnad av kommande och genomförd övningsverksamhet inom ramen för eget arbete i UF/resursdialogarbetet

• Ansvarar för insamling, analyser och dokumentation av Lessons Learned/Lessons Identified efter genomförda övningar

Huvudsakliga arbetsuppgifter (nationella och internationella övningar) • Leder egen personal inom avdelningen, samt tillförd projektpersonal

• Leder framtagande av övningsplaner och därtill kopplade dokument/skrivelser

• Leder och stödjer genomförande samt uppföljning av övningar

• Leder och upprättar/redovisar resultatrapporter efter övningar

• Leder, i samverkan med enheter/sektioner, bemannings- och materielplaner för övning

• Leder enhetens stabsarbete och deltar i interna och externa planeringar

• Leder ärenden som rör övningsrelaterade utvecklingsfrågor

• Leder sektionens produktions- och ekonomiplanering

• Upprättar förslag till underlag för löneinplacering och RALS för egen personal

• Leder bemanningsarbetet vid enheten

• Leder samverkan i framtagning av olika enheters kompetensutvecklingsplaner syftande till bemanning av förband vid övningsverksamhet

• Ansvarar för planering med omfattande och komplexa materielsystem för både nationell och internationell övningsverksamhet

• Ansvarar för övningsrelaterad, och ibland konfidentiell/hemlig, information

• Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och ställer krav på stor kompetens inom förbandsövningsområdet samt en bred kompetens inom helikopterflottiljens alla olika funktionsområden

• Arbetet omfattar ofta samverkan med överordnade, sidoordnade och underlydande funktioner, vilket ställer krav på helhetsperspektiv

Önskvärda kvalifikationer  


• Officer (OF 3)

• Stor erfarenhet av övningsplanering inom eget förband

• Visa stor lämplighet för samverkan och samordning inom övningsverksamhet

• Erfarenhet från internationell tjänst och internationella planeringsprocesser

• Utbildningserfarenhet och/eller bred FM kompetens

• Inneha egen övningserfarenhet (övad i befattning som minst plutonchef)

 
Meriterande• Genomfört militär internationell tjänstgöring i en chefsbefattning

• Evalueringsutbildning (ETC enligt OCC E&F)

• Erfarenheter från internationella övningar

• Utbildning i internationell/NATO stabsarbetsmetodik

• Inblick i lagar, förordningar och avtal för internationella övningar/utbildningar

• Ekonomiplaneringskompetens

• Projektledarutbildning

• Folkrättskunskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaperKontakt

Frågor angående befattningen: Peter Sjöstrand Stf Stabschef: 013-28 39 72, 072 353 65 50, [email protected] 

Fackliga företrädare: OF Hkp; Mats Häggström, 0920-23 49 41, 070-209 96 11 SACO; Birgitta Fälth, 013-28 39 98, 073-982 14 90

För mer information om befattningen, ansökan och rekryteringsförfarande se forsvarsmakten.se

Välkommen med din ansökan senast 2013-08-12.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten Stockholm
  • 1 platser
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Liknande jobb


Account Manager Defence & Security

28 maj 2020