Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i biokemi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning, Fyra år

Doktorand i biokemi
Kemiska institutionen, avdelningen för biokemi och strukturbiologi, Lund

Arbetsuppgifter
Forskarstudier i biokemi med inriktning mot enzymologi. Doktorandprojektet inriktas främst mot förståelse av enzymatisk omsättning av polysackarider som finns i riklig mängd i växter (hemicellulosa). Internationellt riktas alltmer intresse mot denna viktiga förnyelsebara råvara med mycket stor potential för energiförsörjning och för alternativa material. Här är en förståelse för de enzym, glykosid-hydrolaser, som deltar i omsättningen viktig. Centralt i projektet är jämförande struktur-funktionsstudier av enzymet beta-mannanas (Hekmat et al. Biochemistry, 49, 4884-4896, 2010) och besläktade enzym med hjälp av bioinformatik, molekylär biologi, biokemiska och analytiska verktyg samt mass-spektrometri och olika spektroskopiska metoder. Genom samarbete fås tillgång till NMR-spektroskopi och röntgenkristallografi. En viktig målsättning är att bidra till förståelsen av hur hemicellulosa omsätts och till hållbar och miljövänlig enzymteknologi för att man i framtiden skall kunna förändra olika glykaners nanostruktur och därmed förändra deras egenskaper för tillämpningar inom områden så som biomedicin och biomaterial. Projektet ligger i linje med Lunds universitets strategiska satsningar och inbegriper nationella och internationella samarbeten.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för denna befattning: Grundläggande högskoleutbildning om 4 år med åtminstone någon påbyggnadskurs och examensarbete/tillämpningsarbete inom relevant inriktning ( t ex biokemi, molekylärbiologi, proteinkemi). God förmåga att tillgodogöra sig studier med forskningsinriktning. Magisterexamen eller motsvarande är meriterande liksom praktisk/teoretisk erfarenhet av ovanstående metoder och forskningsområde.

Bifoga CV, kurser som lästs inkl. betyg, examensbevis. I CV ska två referenspersoner anges samt handledare för projekt och examensarbeten och titel på dessa arbeten. Bifoga också upp till en sida med i) en motivering varför sökanden vill genomföra forskarstudier ii) en motivering varför sökanden vill göra det inom ramen för rubricerat projket och iii) en problemställning som kan besvaras inom ramen för projektet samt vilken metodologi som då kan användas (artikeln Hekmat et al. ovan kan lämpligen användas som bakgrundsinformation).

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 November 2013
Ange referens: NPA 2013/655
Övrigt: För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning. Tidpunkt för ansökan: Ansökan om befordran kan lämnas in när som helst under året. Ansökan till ledigkungjord anställning skall vara ingiven senast vid den tidpunkt som anges i kungörelsen.

Lunds universitet, Kemicentrum

Besöksadress

Getingev 60
None

Postadress

Box 124
LUND, 22100

Liknande jobb


Forskare i biokemi tills vidare Lunds universitet, K.. 11 November 2013 Forskare i biokemi tills vidare
Umeå universitet 12 November 2013 Förste forskningsingenjör, ALK signalering
Erfaren optiker för arbete som expert/affärsutvecklare Maxkompetens Konsult AB 15 November 2013 Erfaren optiker för arbete som expert/affärsutvecklare
Teknikinformatör inom Life Science Proffice Life Science AB 22 November 2013 Teknikinformatör inom Life Science