Doktorand inom HYBRIT,vätgasreducerade järnråvaror i ljusbågsugn

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för forskning och undervisning inom ett område som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde med kunskapsbasen i fysik, kemi och mekanik. Materialvetenskap behandlar förhållandena mellan beteende – egenskaper – struktur – produktion. Forskningen vid institutionen är inriktad på följande huvudområden: Materialdesign, processdesign och materialfunktion. KTH har en världsledande position inom materialområdetProjektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Denna tjänst är en del av forskningsprogrammet HYBRIT RP1 som finansieras av Energimyndigheten tillsammans med SSAB, LKAB och Vattenfall.

Övergripande målet inom HYBRIT är att skapa en konkurrenskraftig och helt fossilfri malmbaserad ståltillverkningsprocess till 2035 där vätas framställd från vatten används som reduktionsmedel i en direktreduktionsprocess. En förstudie, HYBRIT PFS, avslutades i februari 2018 och nu har arbetet med att etablera en forskningsanläggning i pilotskala till 2021 tagit vid. Parallellt med detta arbete drivs forskningsprogrammet RP1 med en budget på totalt 100MSEK och flertalet akademiska och industriella parter och med syfte att genom laboratoriestudier, simuleringar, mm. detaljstudera och utveckla viktiga beståndsdelar i den framtida fossilfria värdekedjan.

Denna tjänst inriktar sig mot nedsmältning av den vätgasreducerade järnråvaran i ljusbågsugn. Normalt används idag ansenliga mängder fossilt kol när järnråvara smälts för vidare ståltillverkning. Detta arbete inriktar sig mot att utveckla nedsmältningsprocessen så att behovet av fossilt kol elimineras samtidigt som god processekonomi och kvalitetskrav bibehålls. Mer specifikt kommer teoretiska och laboratoriebaserade studier av kinetiska och termodynamiska fenomen relaterade till slaggskumning och raffineringsreaktioner genomföras med målet att erhålla god slaggskumning och god raffinering utan användande av fossilt kol.

Vi erbjuder

Materialvetenskap, enheten för processer, fokuserar på forskning inom utveckling och optimering av processer med avseende på materialrenhet, energieffektivitet och miljöperspektiv. Även om forskningsverksamheten är direkt relaterad till industriella processer och är av tillämpad natur, så är den starkt förankrad i teoretisk analys och mekanismstudier.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker en civilingenjör med utbildning eller erfarenhet inom processmetallurgi. Utöver traditionella akademiska meriter är även ett relevant examensarbete. Goda kunskaper inom metallurgi. Erfarenhet av programmering och kunskaper gällande användande av MATLAB kopplat till Thermo-Calc är speciellt meriterande. Kunskaper om ekonomisk processanalys är meriterande.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys och ha god förmåga att samarbeta och kommunicera. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen

Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pär Jönsson, Professor
08-7908375
Helena Fehrm, Personalhandläggare
08-790 76 53
Pär Jönsson, Professor
08-790 83 75
Sergei Glavatskih, Professor
08-790 63 82
Levente Vitos, professor
08-790 83 56
Helena Fehrm / personalhandläggare
08-790 76 53
Antonio Maffei / forskare
08-790 78 71
Helena Fehrm /personalhandläggare
08-790 76 53
Stefan Jonsson /professor
08-790 89 49
Maya Salame, personalhandläggare
08-790 76 53

Sammanfattning

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30
None

Postadress

Lindstedtsvägen 30
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Processingenjör till Boliden Rönnskär

Processingenjör till Boliden Rönnskär

12 maj 2020

27 april 2020

17 november 2010

17 november 2010