Doktorandplats - Korrelation mellan evolutionär och kemisk rymd

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet

Doktorandplats - Korrelation mellan evolutionär och kemisk rymd med hjälp av ChemGPS-NP.

Inst för Läkemedelskemi, avd för farmakognosi, vid Uppsala universitet  ledigförklarar en doktorandplats finansierad inom EU FP7 Marie Curie-nätverket 'MedPlant'. Projektet börjar våren 2014 och sista ansökningsdag är 30 november 2013.

Nätverket 'MedPlant' (www.medplant.eu) är ett forskningsnätverk fokuserat på fylogenetisk utforskning av läkemedelsväxter, och involverar åtta akademiska och två industriella partner, samt 13 associerade företag och organisationer. Inom detta projekt skall evolutionära släktskapsförhållanden mellan växter korreleras med deras innehåll av kemiska substanser, med målet att spåra evolutionen hos växternas sekundärkemi.

En hypotes sedan länge inom området fytokemi är att man bland evolutionärt mer avancerade grupper av angiospermer skall man också finna mer avancerad kemi. Denna hypotes står i motsats till växternas morfologi, där vi istället ofta ser reduktioner och förenklingar som en vanligare evolutionär process. I detta projekt kommer vi att använda och utveckla databaser med taxonomiskt annoterade kemiska data,. Syftet är att undersöka om det finns en korrelation mellan fylogenetiskt avancerade växter och biosyntetiskt avancerad kemi, samt om dessa i sin tur fyller olika delar av en karta över fysikalisk-kemisk rymd.

Resultat från dessa studier kommer inte enbart att besvara frågeställningen ovan, utan också kunna användas som ett verktyg för att utforska egenskaper hos medicinalväxter såväl som vid bevarandefrågor för att optimera biologisk och kemisk diversitet.

Projektet kommer att innehålla såväl återanvändande och strukturerandet av publicerade data, som skapandet av ny fytokemisk information genom extraktion och isolering av kemiska ämnen från växter.

Huvudhandledare blir Professor Anders Backlund, vid Uppsala universitet, och biträdande handledare blir professor Johan Gottfries vid Göteborgs universitet samt doktor Thierry Kogej vid AstraZeneca R&D i Mölndal. Nära samarbete förväntas också med en postdoktoral forskare inom nätverket 'MedPlant' som handleds av doktor Kogej vid AstraZeneca R&D.

Arbetsbeskrivning: Utbildning på forskarnivå med avsikt att nå en doktorsexamen inbegriper fyra års heltidsstudier. Till detta kan komma upp till 20% institutionstjänstgöring, inklusive undervisning och laboratorieunderhåll, vilket kan ge en slutlig finansierad period av upp till fem år. Lönen bestäms i enlighet med Marie Curie/EU regelverk under de första tre åren och i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet under de sista två åren.

Formella krav och behörighet: Vid rekryteringen är det ett krav att den sökande inte har erhållit doktorsgraden, och befinner sig i de första fyra åren (heltidsekvivalenter uteslutande föräldraledighet etc.) av sin forskarkarriär efter mastersexamen.

Vidare får den sökande vid rekrytering inte ha varit bosatt i, eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (jobb, studier etc.) i Sverige under mer än 12 av de senaste 36 månaderna. I detta sammanhang undantas korta besök som exempelvis semesterresor.

Den sökande måste inneha en mastersexamen, och kunna tillträda doktorandplatsen senast 1 mars 2014.

Huvudkriterier vid bedömning av sökande, oordnade

Krav

Mastersexamen (MSc) i biologi, kemi, farmaceutisk- eller datavetenskap, eller näraliggande område. Examen är i idealfallet kombinerad med en stark bakgrund i komplementära områden enligt beskrivningen ovan. Utmärkta kunskaper i engelska, såväl i skrift som tal krävs. God samarbetsförmåga och stark personlig motivation.

Meriterande

Dokumenterade erfarenheter av datorprogrammering, kemografi, kemometri, bioinformatik, fylogenetisk analys och systematisk botanik.

Ansökningsprocedur: Ansökan, på engelska, måste inlämnas genom on-line formuläret – se länk nedan – och skall innehålla:

- Introduktionsbrev som beskriver vad som motiverar dig att söka platsen (max1sida).
- Curriculum Vitæ med relevanta detaljer.
- Diplom och avskrifter/registerutdrag för MSc och eventuella BSc examen.
-  TOEFL eller IELTS test i engelska med minimipoängen 6,0 (IELTS Academic Module) eller 550/213/79 (TOEFL paper/dator/internet-baserat test), med undantag för sökande med sin mastersexamen från de nordiska länderna eller land med engelska som officiellt språk.
- Förteckning över vetenskapliga publikationer, om några.
- Mastersuppsats som en PDF-fil
- Kontaktuppgifter till minimum 3 personliga referenser.

Uppsala universitet önskar spegla mångfalden i det globala samhället och välkomnar ansökningar från alla kvalificerade kandidater oavsett deras personliga bakgrund.

Ansökan måste insändas senast 30 november 2013. Ansökningar som är ofullständiga, sent inkomna, eller inte inlämnade genom on-line systemet, kommer ej att beaktas.

De sökande kommer att bedömas enligt Lag om offentlig anställning och kriteria stipulerade i FP7-PEOPLE-2012-ITN. Urvalsprocessen följer European Charter for Researchers och Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

En urvalskommitté kommer att utses för att utvärdera ansökningarna. Upp till fem kvalificerade sökande kommer att väljas ut för intervjuer. Slutligt urval av kandidat görs av den blivande huvudhandledaren efter intervjuer. Vid slutet av januari 2014 skall samtliga sökanden ha informerats om bedömningen av deras ansökan.

Plats för anställning och huvudsaklig arbetsplats: Inst för Läkemedelskemi, avd för farmakognosi, Uppsala universitets biomedicinska centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala, Sverige.

Länk till on-line formulär: 

Doktorandplats 

Frågor: För specifik information on doktorandplatsen och detaljer kring projektet, vänligen kontakta professor Anders Backlund, genom e-post: [email protected]

Generell information om studier på forskarnivå vid Farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet kan hittas vid: www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

 


Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Postadress

Box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


18 oktober 2010

1 december 2010

15 november 2010

Apotekschef till Ica Cura Kristinehamn

15 november 2010