Forskarassistent

Arbetsbeskrivning

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Forskarassistent i tema Vatten i natur och samhälle

med placering vid Institutionen för tema

Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning som forskarassistent skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid tillsättning av denna anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet kan ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen. Pedagogisk skicklighet skall även ha visats genom förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassa till kurser, förmåga att aktivera studenter till egen inlärning, förmåga att kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till förnyelse.

Administrativ skicklighet skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.

LiU ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Flertalet av våra forskarassistenter inom institutionen är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Forskningsaktiviteterna inom ramen för anställningen, medför att den sökande bör ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet som miljökemist med erfarenhet från SFA/MFA, beräkningar av fördelning/spridning i miljön (t ex fugacitetsmodellering), miljöriskbedömningar, samt provtagning och monitering av miljögifter. Kunskaper i miljöteknologi med fokus på vattenhantering är meriterande.

En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfattar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl.

För att se annonsen i sin helhet besök. www.liu.se

Riktlinjer för ansökan samt upplysningar rörande rekryteringsprocessen rekvireras via <a href="http://www.liu.se/ffk/jobb">Filosofiska fakultetens hemsida för anställningsärenden.</a>

Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt bifoga publikationslista och vetenskapliga arbeten i ett exemplar. Av publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår.

Sammanfattning

Liknande jobb


Miljökemist

22 april 2010

Projektledare

18 februari 2010

Kemikaliecontroller Miljö- och hållbarhet

18 februari 2010