Arbetslivsinstitutet.se

Funktionschef


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast,tillträde enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 180 anställda.
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar.


Miljövårdsenheten ska verka för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten ska med givna resurser svara för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet såsom det formuleras i lag, länsstyrelseinstruktion, regleringsbrev och övriga regeringsuppdrag. Uppgifterna ska genomföras så att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar.
Inom enheten finns fyra funktioner: miljöskydd, naturskydd, naturvårdsfunktionen samt vattenvård. Tillsammans har funktionerna ca 45 medarbetare. Cheferna för funktionerna utgör tillsammans med Miljövårdsdirektören enhetens ledningsgrupp.

På länsstyrelsens funktion för naturvård bedrivs en mängd olika arbeten som rör länets skyddade natur.
Det är ett mycket brett arbetsområde som spänner från allt som rör fastighetsförvaltning till skötsel av länets skyddade skogar, slåtterängar och betesmarker. Upphandlingar för att få till stånd såväl skötsel som tillgängliggörande av dessa skyddade områden utgör en stor del av funktionens arbete. I medarbetarnas dagliga arbete ingår kontakter med såväl entreprenörer, markägare som brukare. En viktig del i funktionens arbete är också att kommunicera vikten av skyddad natur. Varje år brukar ett reservat invigas under trevliga former och en stor mängd informationsskyltar produceras. Kommande år kommer arbetet med en av Sveriges nästa nationalparker, Västra Åsnen, att bli en stor arbetsuppgift. Redan idag bedrivs arbete i sjön genom den s.k. Åsnentillsynen, som kontrollerar att friluftslivet i sjön utövas inom ramarna för områdets föreskrifter.
De arbeten som funktionen genomför i länets skyddade natur värnar artrikedomen samtidigt som de främjar såväl landsbygdens utveckling som allmänhetens tillgång till ett rikt friluftsliv.
Vill du ha ett variationsrikt arbete och leda en grupp med stor kreativitet ska du söka det här jobbet!


ARBETSUPPGIFTER
Som chef av naturvårdsfunktionen är du beslutande i majoriteten av de ärenden som rör funktionens verksamhet. Gemensamt med medarbetarna planerar, strukturerar och följer du upp funktionens arbete. Du kommer att vara ansvarig för samverkan med andra funktioner inom länsstyrelsen samt med externa aktörer. Som chef för naturvårdsfunktionen har du även personalansvar, budget- och ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar samt följer upp handläggarnas arbete. Operativt arbete kan bli aktuellt i mån av tid. Du deltar även i enhetens ledningsgrupp där du är med och utvecklar enhetens arbete.


Alla chefer på Länsstyrelsen är förordnande som chefer i 4 års perioder.


För att kunna utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en person som är trygg i sitt ledarskap och har potential att utvecklas tillsammans med de förändringar som kan ske i verksamheten. Medarbetarna har hög kompetens inom olika specialområden och det är viktigt att ledaren kan ta tillvara potentialen och medarbetarnas engagemang.


KVALIFIKATIONER
Att vara chef på Länsstyrelsen i Kronobergs län innebär att man
• är professionell – agerar sakligt och opartiskt för verksamhetens bästa och utan egenintresse
• utgår från en helhetssyn på våra uppdrag – lyfter blicken och förmår väga intressen mot varandra
• inbjuder till dialog – främjar delaktighet och samhandling internt och externt
• är tydlig – vågar prioritera och ta ställning
• uppmuntrar kreativt tänkande – utvecklar verksamheten genom att ta tillvara medarbetares idéer
• skapar trygghet – uppmuntrar kreativitet och verkar för ett klimat där alla vågar pröva nya arbetssätt och metoder
• har tillit till sina medarbetare


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av att du är lyhörd och flexibel.


Vi söker dig som har förmågan att ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas. Vi tror att du har förmågan att se olika individers potential och hur olika personlighetstyper berikar varandra i en grupp.


Du har förmågan att organisera och strukturera.
Du uppmuntrar initiativ och är för en öppen dialog kring arbetssätt.
Du har ett stort engagemang för naturvårds frågor och har kanske jobbat med frågor som rör kommunikation i naturvårdsarbetet.


Du drivs av att se dina medarbetare växa i sina yrkesroller samtidigt som du har lätt för att känna förtroende för och lita till dina medarbetares kompetens.Du skall ha:
•Minst treårig högskoleutbildning inom
miljö-, naturvetenskap eller motsvarande med inriktning mot ekologi och naturvård
• Minst 3 års erfarenhet av naturvårdsarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skriftMeriterande
• Erfarenhet av offentlig förvaltning
• Erfarenhet av naturvårdsarbete i skyddad natur
• Erfarenhet av jordbrukarstöd kopplat till naturvårdsarbetet inom skyddade områden
• Erfarenhet av arbetsledning och/eller personalansvar
• Erfarenhet av budgetansvar
• LedarskapsutbildningÖVRIGT
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i minioritetspråk är av stort värde.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Johanna Martin
010-2237000
Carin Karlsson
010-2237000
Sara Lamme
010-223 70 00
Eva Nilsson
010-223 70 00
Per-Anders Persson
010-223 70 00
Stefan Carlsson
010-223 70 00
Fredrik Holm
010-223 70 00
Anders Joelsson
010-223 70 00
Kerstin Carlsson
010-223 70 00
Kommunikationsansvarig Johanna Martin
010-2237000
SACO Sara Lamme
010-223 70 00
ST Eva Nilsson
010-223 70 00
Länsantikvarie Heidi Vassi
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 74 26
SACO Karin Hopstadius
010-223 71 63
Funktionsledare för social hållbarhet Katarzyna Musial
010-223 74 23
Utvecklare för social hållbarhet Susanne Hallström
010-223 74 20
Funktionsledare för servicefunktionen Julia Fasth Sahlin
010-223 71 16
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-2237419
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-2237420
SACO Anna Ståhl
010-2237182
Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson
010-223 70 00
Funktionsledare Anders Meijer
010-223 70 00
SACO Anders Joelsson
010-223 70 00
ST-länsstyrelse Kerstin Carlsson
010-223-70-00
Funktionsledare Johan Ekström
010-223 70 00
ST Carita Linné Naess
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 70 00
SACO Anna Ståhl
010-223 70 00
Funktionsledare Per-Anders Persson
010-223 70 00
Ida Andreasson
010-223 70 00
Funktionsledare Karin Hopstadius
010-223 70 00
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-223 70 00
Funktionsledare Madeleine Karlsson
010 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-2237000
Länsarkitekt Lars Hederström
010-2237000
Telefonistsamordnare Terese Lundgren
010-223 70 00
Funktionsledare Annika Bladh
010-223 70 00
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-223 70 00
Projektledare Christina Gutiérrez Malmbom
010-223 70 00
länsveterinär/funktionsledare Fredrik Holm
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010- 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-223 70 00
Tf länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-223 70 00
Verksamhetsansvarig Camilla Pártos
010-223 70 00
Biträdande verksamhetsansvarig Ina Samulesson
010-237 70 00
Funktionsledare Jan Grosen
010-223 70 00
Samordnare Vattenvårdsförvaltningen Monica Andersson
010-223 70 00
Kommunikationschef Pia Steinbach Mastenstrand
010-2237000
Ekonomichef Thomas Rademyr
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010-2237000
Funktionsledare Jan Grosen

Vattenvårdshandläggare Elin Wallqvist
010-223 70 00
Tf enhetschef Jan Grosen

Tf funktionsledare Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
HR chef Helen Jönsson
010-223 70 00
Funktionschef Per-Anders Persson
010-223 70 00
Funktionschef Johan Ekström
010-223 70 00
Tf funktionschef Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
Funktionschef Jan Grosen

Integrationsutvecklare Fredrik Ottosson
010-223 70 00
Funktionschef Maria Levin
010-223 70 00
länsveterinär/funktionschef Fredrik Holm
010-223 70 00
Länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-2237000
Funktionschef Elisabet Ardö
010-223 70 00
Enhetschef Martin Sjödahl
010-223 70 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 20 January 2017
Ange referens: 112-6634-16

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Besöksadress

Kungsgatan 8 35186 VÄXJÖ
None

Postadress

Kungsgatan 8
VÄXJÖ, 35186

Liknande jobb


Södra Skog 26 April 2017 Områdeschef