Handläggare med inriktning arkeologi

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan länsinvånarna och beslutsfattare på riksplanet. Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande arbetsuppgifter inom ett 20-tal vitt skilda politikområden. Vi ser till att den nationella politiken genomförs i länet. Vi samordnar statlig verksamhet och det är vårt ansvar att avväga statens intressen mot varandra i beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Länsstyrelsen har 180 anställda och avgör som förvaltningsmyndighet ca 25 000 enskilda ärenden varje år.

Länets städer växer och förtätas. När nya markområden tas i anspråk ökar även behovet av arkeologiska undersökningar. Förändringstakten förväntas bli fortsatt hög och vi söker en arkeolog med erfarenhet av fältarbete i arbetsledande ställning och engagemang i samhällsbyggandet. Vi behöver komplettera vårt team med ytterligare en medarbetare som kan bidra med sin kompetens, erfarenhet och personlighet och som kan vara med och beställa utgrävningar.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet arbetar huvudsakligen med tillämpning av Kulturminneslagen avseende fornlämningar, kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen. Enheten arbetar också med bidrag till kulturmiljövård, byggnadsvård, fornvård, kulturlandskapsvård och medverkar med sakkompetens i frågor som rör samhällsplaneringen. Arbetet sker ofta tillsammans med andra enheter inom länsstyrelsen. Anställningen är placerad på kulturmiljöenheten, där det för närvarande arbetar åtta personer med länsantikvarien som enhetschef.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet gäller samråd enligt KML i samband med nya markanvändningsanspråk. I samrådsskeden är uppgiften att upplysa om fornlämningar berörs av planerad fastighetsbildning eller markexploateringar och i så fall medverka till att hitta lösningar för att bevara fornlämningar eller begränsa ingreppen. När ingrepp inte kan undvikas är uppgiften att bedöma behoven av och beställa arkeologiska undersökningar. Ambitionsnivån ska bestämmas utifrån förutsättningarna i varje enskilt ärende. Vid större arbetsföretag ska anbudsförfarande tillämpas, anbud bedömas och beslut förberedas. I arbetet ingår tillsyn av att beslutet följs samt granskning och godkännande av rapporter innan de trycks. Arbetet omfattar också deltagande i det interna tvärsektoriella arbetet kopplat till ärenden inom plan- och bygglagen och miljöbalken. Arbetet är självständigt och omfattar både kontorsarbete och besiktningar i fält.

KVALIFIKATIONER
Arbetet förutsätter akademisk examen i arkeologi, kunskap och erfarenhet av att bedöma fornlämningar och leda arekologiska undersökningar samt kvalificerad handläggning med självständiga bedömningar. Det är en fördel om Du har bred kulturmiljökompetens eftersom Dina arbetsuppgifter kan beröra flera områden. Du ska ha goda kunskaper om kulturminneslagen och erfarenhet av myndighetsutövning inom området arkeologi, erfarenhet av att leda arkeologiskt fältarbete och goda kunskaper i data och GIS. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha relationsskapande förmåga, verkställande kompetens, uthållighet och god förmåga att kommunicera både i tal och i skrift. Körkort är ett krav. Det är en fördel om du har högre akademisk examen, kännedom om regionen och erfarenhet av att undersöka medeltida kulturlager. Erfarenhet av myndighetsarbete och handläggning på en länsstyrelse är en merit.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen Uppsala län Uppsala
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2014-01-01

Liknande jobb


Animalostelog och arkeolog

27 mars 2020

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

19 mars 2020

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

18 mars 2020

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

18 mars 2020