Arbetslivsinstitutet.se

Högskolan i Gävle söker professor i didaktik med allmändidaktisk inriktning


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 14 700.

Högskolan i Gävle har tre akademier, och didaktikämnet har sin hemvist i akademin för utbildning och ekonomi, avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Vid avdelningen finns ca 75 anställda. Ämnesgruppen för didaktik utgörs av ca 15 personer som är engagerade i såväl utbildning som forskning. Inom gruppen pågår många forskningsprojekt kring undervisning och lärande med relevans för utbildning på samtliga nivåer. Medarbetarna ingår i flera forskningsmiljöer, och två av dem har sin bas på Högskolan i Gävle: Early Childhood Education verkar för frågor som rör utvecklingsarbete och forskning om förskola, förskoleklass och fritidshem, lärarprofession samt ämnesdidaktik för yngre barn, samt Induction som fokuserar på lärarens professionella utveckling under den första tiden i yrket, stöd och mentorskap samt relationen akademisk yrkesutbildning och yrkespraxis.

ARBETSUPPGIFTER
I anställningen ingår i huvudsak att ha ett övergripande ansvar för att leda och utveckla forskningen inom ämnet didaktik. Du ska vara beredd att ta ett huvudansvar för utvecklingen av en tredje forskningsprofil vid Högskolan i Gävle med inriktning mot utbildningsvetenskap. Undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbeten, administrativt arbete ingår, med särskilt ansvar för kurser på avancerad nivå.

KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet (Högskoleförordningen samt Anställningsordning vid Högskolan i Gävle). Behörig för den aktuella anställningen är den som är professorskompetent inom områdena didaktik eller pedagogik.

För anställningen krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer vikt i första hand att fästas vid vetenskaplig kompetens inom området och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten skall visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl i kvalitet som i kvantitet, värderas i relation till högskolans och ämnets nuvarande och framtida inriktning. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av nationella och internationella forskarnätverk, av förmåga att bygga upp och driva forskningsmiljöer, av att erhålla extern forskningsfinansiering samt av administrativa erfarenheter.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet innefattar planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning och examinationer. Den sökande ska uppvisa god förmåga att samarbeta samt ha de förmågor och den lämplighet som i övrigt behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande är lärarexamen. Meriterande är även dokumenterad undervisningserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem och/eller grund- och gymnasieskola.

Meriterande för anställningen är dessutom att den sökande har ett brett perspektiv på frågor kring utbildning och lärande samt ett dokumenterat intresse för professionsfrågor och professionsutbildningar. Då högskolans profil är Hållbar utveckling ska professorn se detta ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Gerdemark
026- 64 88 26
Aihie Osarenkhoe
026- 64 85 84
Lili André
026-64 85 00 vxl
Lars Ekstrand
026-64 85 00 vlx
Mikael Forsberg
026-64 85 00 vxl
Lars Borbos
026-64 85 00 vxl
Maria Strand
070- 616 89 95
Annika Thunström
026 -64 87 11
Svante Brunåker
026-64 88 83
Åke Tilander
026-64 86 44
Tommy Gaude
026-64 85 00 vxl
Elisabeth Daunelius förvaltningschef
026-64 85 85, 070- 335 73 61
Jan Holmström, personalchef
026- 64 82 62
Maivor Hallén Bibliotekschef
026- 64 81 88, 070-605 66 26
Åke Tilander, Avdelningschef
026-64 86 44
Chef Avdelningen för utbildningsstöd Maria Strand
070- 616 89 95
Marie-Louise Holmberg, verksamhetschef
026- 64 86 63
Anita Larsson, sjuksköterska
026- 64 87 21
ST Lars Borbos
026-64 85 00 vxl
Saco-S Lili André
026-64 85 00 vxl
Lärarförbundet Mikael Forsberg
026-64 85 00 vxl
avd chef Magnus Isaksson
026-64 82 49
Lärarförbundet Tommy Gaude
026-64 85 00 vxl
akademichef Nader Ahmadi
026-64 81 97, 070-428 39 65
Avdelningschef Eva-Lotta Engvall
026-64 82 58
avdelningschef Annika Strömberg
026-64 86 53
forskningsledare Maria Engström
070-461 4310
Jonas Boustedt, Avdelningschef
026- 64 87 72
Ulla Ahonen-Jonnarth, Ämnesansvarig
026- 64 89 79
professor Bahram Moshfegh
070-846 46 47
avdelningschef Ulf Larsson
070-648 79 23
avdelningschef Mia Mårdberg
026-648551,070-1913407
Åke Tilander, Avdelningschef
026-64 86 44
Programansvarig Anna Viding

Akademichef Svante Brunåker
026-64 88 83
Verksamhetssamordnare Kerstin Brannerydh
070- 212 89 94
avdelningschef My Lilja
026-64 82 16,073-461 82 87
Forskningsledare Peder Thalén
026- 64 86 45
ämnesansvarig Anders Brandt
026 -64 84 18
professor Stefan Seipel
026- 64 85 63
projektsamordnare Roland Norgren
026- 64 88 81
Ämnesföreträdare Ola Eriksson
070-476 40 77
Jan Holmström, personalchef
026- 64 82 62
Lärarförbundet Mikael Forsberg
026-64 85 00 vxl
Avdelningschef Jonas Boustedt
026-648772
forskningsledare professor Aihie Osarenkhoe
026- 64 85 84
Avdelningschef Tommy Gerdemark
026- 64 88 26
Saco-S Lars Ekstrand
026-64 85 00 vlx
ämnesansvarig Daniel Pettersson
026- 64 82 32
docent, forskningsföreträdare miljöpsykologi Patrik Sörqvist

avdelningschef Mia Mårdberg
026-64 85 51
docent Ola Eriksson

ämnesansvarig Kourosh Tatar
026- 64 81 57
Elisabeth Daunelius förvaltningschef
026-64 85 85
Samverkanschef Per-Arne Wikström
026-64 87 03
Förvaltningschef Elisabeth Daunelius
026-64 85 85
Personalchef Jan Holmström
026- 64 82 62
rektor Maj-Britt Johansson
026-64 85 10
Bibliotekschef Maivor Hallén
026- 64 81 88, 070-605 66 26
docent Patrik Sörqvist

professor emeritus Staffan Hygge

Avdelsningchef Magnus Isaksson
026 - 64 87 86
professor Gurvinder S Virk
026-64 82 49
Professor och förest CLIP Lars Bengtsson
026- 64 88 02
Professor Bahram Moshfegh
026-64 88 04
Proffessor Jan Odelstad
026-648977
Docent Anneli Frelin
026-648143
Avdelningschef Jaana Kurvinen
070-180 70 43
Akademichef Svante Brunåker
070- 655 88 83
avdelningschef Lili André
070- 559 15 99
Avdelningschef Jonas Boustedt
026-64 87 72, 070-191 4 525
T.f. Förvaltningschef Björn Karlsson
026- 64 89 66
Konsult Christina Lindegren

Forskare Mats Djupsjöbacka
070-226 67 16
akademichef Nader Ahmadi
070-428 39 65
samordnare Path Lindgren
026-64 85 47, 070-620 58 58
Biträdande programdirektör för Reesbe Mathias Cehlin

Verksamhetssamordnare Katarina Löf

Avdelningschef Avdelningen utbildningsvetenskap Katarina Löf
026-64 85 51
Head of Department Magnus Isaksson
+46(0)26648249
Kanslichef Micael Melander
026- 64 86 75
Avd chef Avdelningen hälso- och vårdvetenskap Anne-Sofie Hiswåls
026-645096
Avdelningschef, avd socialt arbete och psykologi Josefin Westerberg Jacobson
026-64 82 33
Utbildningsledare My Lilja
026-64 82 16
Avdelningschef, avd Arbets- och folkhälsovetenskap Åsa Vidman
026-648834
Avdelningschef Jonas Boustedt
026-64 87 72, 070-1914525
Professor Lars Bengtsson
026- 64 88 02
avdelningschef Ulf Larsson
026-64 87 91
Samverkansansvarig Anna Näsman
026-648988
Projektledare Magnus Lemoine
026-648902
Ämnesansvarig i besluts-, risk- och policyanalys Ulla Ahonen-Jonnarth
026- 64 89 79
Akademichef Gunilla Mårtensson
026-648294
Docent, svarar på frågor om projekt 1 Mohammad Bagherbandi
026-648419
Professor, svarar på frågor om projekt 2 Stefan Seipel
026-648563
Professor, svarar på frågor om projekt 3 Bin Jiang
026-648901
Akademichef Svante Brunåker
070-655 88 83
Universitetsadjunkt i bildpedagogik Yvonne Lindh
073-273 36 18
Akademichef AHA Annika Strömberg
026-64 86 53
Ämnesansvarig Birgitta Silfver
026- 64 89 71
Forskningsledare Christina Gustafsson
026-64 85 65
Ämnesansvarig Kerstin Bäckman
026-64 85 53
Ämnesansvarig Daniel Pettersson
026-64 82 32
Akademichef Svante Brunåker
070-655 88 83
Konsult, Mercuri Urval Christian Nyhlen
0733-66 75 76
Konsult, Mercuri Urval Nicklas Jungander
0707-15 99 15
T.f. ämnesansvarig Apostolos Bantekas
026- 64 85 76
Förvaltningschef Maria Sörby
026-64 85 85
Universitetslektor Magnus Hjelmblom
026-64 86 48
Utbildningsledare Gunilla Mårtensson
026- 64 82 94
Chef avdelningen för Ekonomi och inköp Leif Sjöberg
026-64 88 45
Universitetslektor Stephan Barthel

Martin Sellö (InventiAir AB)

Avdelningschef Tommy Gerdemark
026-64 88 26
Kanslichef Erika Rosén
026-648230
Chef för avdelningen Infrastruktur Björn Karlsson
026- 64 89 66
receptionist Ingela Skogh
026-64 88 88
T.f. avd.chef Kommunikation och strat. relationer Maivor Hallén
026-64 81 88, 070-605 66 26
Kanslichef Erika Rosén
026-64 82 30
T.f. chef avdelningen för utbildningsvetenskap Hugo Palmsköld
026-64 85 51
HR-chef Henrik Hägerström
026- 64 86 82
Avd chef Avdelningen hälso- och vårdvetenskap Anne-Sofie Hiswåls
026-64 50 96
Driftledare Patrik Carlsson
026-648825
HR-specialist Ulrika Birgersson
026-64 85 21
Serviceledare Path Lindgren
026-64 85 47
Forskare Rodrigo Lozano

Sara Enebrink
708543043
Kanslichef KSII Maivor Hallén
026-64 81 88, 070-605 66 26, 026-64 85 00 (vxl)

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 September 2013
Ange referens: 2012/1795
Övrigt: Ansökan skickas till: Högskolan i Gävle 80173 Gävle Anställningen är på heltid och avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Tjänsteställe är Gävle. Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Individuell lönesättning tillämpas, ange gärna löneanspråk. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 2013-09-30 märkt med ref nr 2012/1795. Sänds till nedan adress. Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar: 1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner. 2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. 3. Förteckning över samtliga vetenskapliga arbeten. 4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt förteckning. Meriterna skall dokumenteras med vägledning av Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html Adress: Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle.

Högskolan i Gävle

Besöksadress

Kungsbäcksvägen 47 80176 Gävle
None

Postadress

Kungsbäcksvägen 47
Gävle, 80176

Liknande jobb


Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi Sveriges lantbruksun.. 19 August 2013 Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi
Biträdande professor i Hållfasthetslära Linköpings Universitet 28 August 2013 Biträdande professor i Hållfasthetslära
Full Professor (chair) in Acoustics Chalmers Tekniska Hö.. 11 September 2013 Full Professor (chair) in Acoustics
Högskolan i Gävle söker en professor i socialt arbete Högskolan i Gävle 12 September 2013 Högskolan i Gävle söker en professor i socialt arbete