Postdoktor inriktning på storskalig transport av organiska föroreningar

Postdoktor inriktning på storskalig transport av organiska föroreningar

Arbetsbeskrivning

vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2020-03-16.

Vi söker en person med genuint intresse för miljögiftsproblematiken i Östersjöområdet. Organiska föroreningar har sitt ursprung i olika typer av mänskliga aktiviteter och når Östersjön antingen via direkta utsläpp till havet eller via transport i luft och vatten. Förståelse för den relativa betydelsen av olika utsläppskällor och transportvägar, samt hur dessa påverkar belastningen av Östersjön som helhet eller lokalt i kustzoner är nödvändig för att effektivt minska tillförseln av dessa föroreningar. Sådan förståelse kan uppnås bland annat genom att pussla ihop information och olika typer av data med hjälp av massbalansmodeller.    

Målet med det här projektet är att kvantifiera och jämföra källor och transportvägar för organiska föroreningar som förekommer i Östersjön. Detta syntesarbete behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som effektivt kan minska kemikaliebelastningen i Östersjön, skapa förståelse för hur olika typer av kemikalier sprider sig i miljön samt hur tillförseln och halter kommer att påverkas av framtida förändringar av övergödning och klimat.    

Arbetsuppgifter


• Arbetet handlar om att ta reda på och sammanställa information om utsläppskällor och skapa utsläppsscenarier för olika typer av organiska föroreningar samt använda befintliga modellverktyg för att beräkna spridning och halter i Östersjön.
• Att sammanställa och behandla data på koncentrationer i miljön som jämförs med modellberäkningarna.
• Modellsimuleringar kommer göras med olika antaganden om exempelvis implementeringen av olika typer av åtgärder, förändringar i klimatparametrar och näringsbelastning i havet.
• Vi kommer att utgå från olika typer av publicerad data (exempelvis från nationella övervakningsprogram och vetenskapliga studier) och använda geografiska informationssystem i kombination med modelleringsverktyg för studierna av källor och transportvägar för organiska föroreningar från land till hav.
• Arbetet omfattar också att generellt undersöka vilka möjligheter som finns att utvärdera effektiviteten av de åtgärder som föreslås av exempelvis Helcom eller i nationella åtgärdsprogram under EU direktiv.   

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du som söker tjänsten ska ha doktorerat inom ett lämpligt ämne (exempelvis miljökemi, miljövetenskap). Det krävs även mycket goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Färdigheter i databehandling med exempelvis MatLab eller R och/eller erfarenhet av modellering av organiska kemikalier är meriterande. 

Vi söker en person med intresse för att,


• sammanställa och analysera data från olika källor
• utveckla metoder för uppskalning av kemikalieutsläpp
• sätta upp massbalanser för kemikalier i Östersjöområdet
• undersöka interaktioner mellan organiska kemikalier och andra miljöfaktorer (t.ex. övergödning, klimatförändringar)
• utvärdera åtgärders effektivitet
• kommunicera slutsatser till beslutsfattare
• publicera vetenskapliga artiklar och rapporter

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt personliga egenskaper. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid i två år med möjlighet till förlängning i ännu ett år. Tillträde i maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Bo Gustafsson, tfn 08-674 75 93, [email protected], eller Emma Undeman, tfn 08-674 75 93, [email protected]

Fackliga företrädare
Se fullständig annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Miljökemist

22 april 2010

Projektledare

18 februari 2010

Kemikaliecontroller Miljö- och hållbarhet

18 februari 2010