Arbetslivsinstitutet.se

Professor i idrotts- och hälsovetenskap


1 platser Tillsvidare Heltid

Högskolan Dalarna söker

Professor i idrotts- och hälsovetenskap med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning
Dnr DUP 2013/380/30

Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 100 %. Tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Falun vid Akademin Hälsa och samhälle inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap.

Kunskapsområdet allmänt
Idrotts- och hälsovetenskap avser ett kunskapsområde vars studieobjekt utgörs av all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Kunskapsområdet inbegriper vidare frågeställningar relaterade till individens och samhällets möjligheter och agerande för att förebygga ohälsa samt bevara god hälsa genom fysisk aktivitet och rörelse.

Ämnet och huvudområdet idrotts-och hälsovetenskap etablerades 2009 vid Högskolan Dalarna. Ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär och inrymmer verksamhet med humanbiologisk, sociologisk, psykologisk, filosofisk och pedagogisk inriktning.

Ämnet bedriver de två idrottstränarprogrammen (inriktning prestation och hälsa), men bidrar också med kurser och personal i lärarprogrammet och Sport Management-programmet samt ger fristående kurser och uppdragsutbildningar. Ämnets forskare och doktorander är i första hand knutna till forskningsprofilerna Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande. Ämnets samverkan domineras idag av det EU-finansierade projektet Dala Sports Academy (DSA), vars huvudsyfte är att sammanlänka utbildning, forskning och näringsliv. Inom DSA verkar både projektanställda och lärarpersonal.

Knutet till ämnet är Lugnets idrottsvetenskapliga institut (LIVI), vars laboratorier används för forskning, utveckling, undervisning och testverksamhet.

Inom kunskapsområdet ligger vi långt fram vad gäller naturvetenskaplig kompetens. Genom att anställa en professor med inriktning mot samhälls- eller beteendevetenskap (sociologi, psykologi, filosofi eller pedagogik) vill vi stärka undervisnings- och forskningsmiljön inom denna inriktning. Det är viktigt att den rekryterades forskning har bäring på forskningsprofilen Hälsa och välfärd, och att intresse finns för samverkan med andra forskare inom forskningsprofilen, inte minst för att bidra till målsättningen att erhålla forskarutbildningsrättigheter inom detta område.

Arbetsuppgifter, bedömningsgrunder samt behörighetskrav se Hdas hemsida.

Övriga kvalifikationer

Utöver vad som anges under Behörighetskrav och Bedömningsgrunder är nedanstående meriterande:
-Kompetenser inom ett brett kunskapsområde som innefattar idrottsdidaktik, ledarskap och idrottspsykologi,
-Erfarenheter från praktiknära tvärvetenskaplig forskning,
-Erfarenhet av internationellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Övrigt o ledamöter i AUF se hemsidan.

Din ansökan med angivet diarienummer DUP 2013/380/30 skall innehålla tre exemplar vardera av:
- Styrkt meritförteckning
- Betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas
- Publikationsförteckning
- Skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet
- Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarna, tel 023-77 80 37 eller e-post [email protected] samt från vår hemsida www.du.se/pedagogiskameriter
- Uppgift om referens

Sista ansökningsdag
Ansökan skall ställas till e-postadress [email protected] eller postadress Registrator, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN och vara inkommen senast 2013-07-10

Kontaktpersoner på detta företaget

TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg

SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
verksamhetsledare Eva Hämberg
023-77 84 67
Verksamhetsledare Ann-Marie Mohlin
023-77 84 67
Akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef för omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Projektledare Dala Sports Academy Sofia Brorsson
0701-910685
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76
Akademichef Gustav Boklund
023-77 89 05
Ämnesföreträdare Sverre Widén
023-77 80 53
Avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-77 84 46
Medieproducent Annika Blomqvist
023-77 82 62
Chef NGL-centrum Robert Andersson
023-77 81 37
Avdelningschef Akademin Hälsa och Samhälle Jan Sandberg
023-77 83 76
Avdelningschef Akademin Hälsa och Samhälle Anna Sandberg
023-77 84 72
Professor och forskningsledare Jenny Isberg
023-77 84 16
Professor i Energi och miljöteknik Ewa Wäckelgård
070-1679101
Falu Energi & Vatten Bengt Östling
023-77 49 90
Akademichef Akademin Hälsa och Samhälle Stina Jeffner
023-77 89 33
Avdelningschef omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Akademichef Hälsa och Samhälle Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Ämnesföreträdare idrotts- och hälsovetenskap Jenny Isberg
023-77 84 16
Ämnesföreträdare Åsa Wedin

Avdelningschef Lena Perrault

Professor i omvårdnad och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 72
TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
Ämnesföreträdare Åsa Wedin
023-77 83 65
Avdelningschef Agnés Sandin
023-77 85 09
Ämnesansvarig i ljud- och musikproduktion Johnny Wingstedt

Studierektor Andrew Scott
023-77 83 22
Ämnesföreträdare Thomas Sedelius
023-77 84 51
TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Professor i omvårdnad och forskningsledare Anna Ehrenberg
023-77 84 46
Avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-77 84 46
KPT-prepresentant Fredrik Remes
070-5086518
Fredrik Remes
070-5086518
Chef Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna Bengt Ericsson
023-77 82 03
Verksamhetsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Eva-Lena Embretsen
023-77 82 91
Kontaktperson för studenter m funkitonsnedsättning Anette Jönsson
023-77 84 93
Chef avdelningen för studentservice Eva Bäck
023-77 84 57
Docent Mats Rönnelid
023-77 87 07
Docent bitr projektledare EMC Chris Bales
023-77 85 11
Projektledare Sofia Brorsson
0701-910685
Avd chef Jan Sandberg
023-77 83 76
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76
Docent, projektledare Mats Rönnelid
023-77 87 12
Docent Bitr.proj.ledare Chris Bales
023-77 87 07
Henrik Janols
023-77 86 08
Ingemar Nygren
023-77 88 32
Professor Ewa Wäckelgård
070-1679101
Lönehandläggare Maria Svensson
023-77 80 47
Personalchef Pia Berg
070-191 06 88
Förvaltningschef Bengt Eriksson
070-699 18 70
Arkivarie/utredningsledare Rolf Björkman
023-77 81 70
Ämnesföreträdare Lovisa Berg

Avdelningschef Loretta Qwarnström

Loretta Qwarnström
023-77 83 88
Yvonne Blomberg

Personalassistent Margareta Malmgren Scholz
023 - 77 81 48
Akademichef Stina Jeffner
023 - 77 89 33
Avdelningschef Jan Florin
023 - 77 84 46
Christina Romlid
023 - 77 80 00
Kerstin Ahlberg
023 - 77 80 00
TCO ST
023 - 77 80 00
Avdelningschef Loretta Qwarnström

Ämnesansvarig Chatarina Edfeldt

Avdelningschef Jan Sandberg
023 - 77 83 76
Ämnesföreträdare Tobias Rudholm Feldreich
023 - 77 85 93
Saco-S Christina Romlid
023 - 77 80 00
TCO- ST
023 - 77 80 00
TCO-lärarförbundet Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
universitetslektor Lovisa Sumpter
023-77 87 47
avdelningschef Magnus Jobs
023-77 84 55
akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Saco-S Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Magnus Jobs
023 - 77 84 55
Ämnesföreträdare pedagogik Mats Lundgren

Utbildningschef rektorsprogrammet Ulf Nytell

OFR Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
Ingemar Nygren
023 - 77 88 32
Avdelningschef Henrik Janols
073-846 86 02
Ämnesföreträdare Johanne Maad
023 - 77 81 69
OFR Anna-Carin Jonsson
023 - 77 80 00
Avdelningschef Maria Görts
023 - 77 84 05
Ämnesansvarig Johnny Wingstedt
023 - 77 80 00
Akademichef Elin Holmsten
023 - 77 83 01
Forskningsledare Àrni Sverrison
023 - 77 83 38
Chef Dalacampus Jörgen Fältsjö
023 - 77 86 55
Docent energi och miljöteknik Mats Rönnelid
023 - 77 87 12
Avdelningschef Ann Hedlund
023-77 86 02
Ämnesföreträdare Ing-Marie Andersson
070-656 70 20
Personalchef Pia Berg
070-19 10 688
Avdelningschef Klas Sundberg
023 - 778954
Ämnesföreträdare Lena Bjerhammar
023 - 77 86 24
professor och forskningsledare Monika Vinterek
023 82 85-77
docent och ämnesföreträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
Jan Sandberg
023-77 83 76
OFR Anna-Carin Jonsson
023-77 80 00
Ämnesföreträdare Anders Törnqvist
023 - 77 83 58
ämnesansvarig Patrik Larsson

ämnesansvarig Catharina Nyström Höög

OFR Anna-Carin Jonsson
023-77 80 00
avdelningschef Torsten Blomkvist
023-77 82 94
Avdelningschef Styrning och kvalitet Jonas Tosteby

Scao-S Christina Romlid
023- 77 80 00
Personalassistent Fredrik Remes
070-50 86 518
Personalchef Pia Berg
023 - 77 83 66
Bibliotekschef Margareta Malmgren Scholz
023 - 77 81 48
Ämnesföreträdare Hans-Erik Hellborg
023 - 77 89 44
Avdelningschef Klas Sundgren
023 - 77 89 54
Docent och ämnesföretträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023 - 77 88 51
Professor och forskningsledare Monika Vinterek
023 - 77 82 85
Avdelningschef Jan Sandberg
023 - 77 83 76
akademichef Stina Jeffner
023-77 80 33
Docent och ämnesföreträdare Sara Irisdotter Aldenmyr
023 - 77 88 51
Professor Monika Vinterek
023 - 77 82 85
akademichef Stina Jeffner
023-778933
professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-778472
avdelningschef för omvårdnad Jan Florin
023-778446
Projektledare KTP Fredrik Remes
070-508 65 18
Professor och forskningsledare Ewa Wäckelgård
070-167 91 01
Biträd. forskningsledare Mats Rönnelid
070-690 87 12
Ämnesföreträdare Gun Nyberg
023-77 83 24
Avdelningschef Renée Flackin
023-77 85 41
professor och forskningsledare Monika Vinterek
023-77 82 85 070-344 40 87
Avdelningschef Jan Sandberg
023-77 83 76 070-256 99 94
Avdelningschef Loretta Qwarnström
023-77 83 88
Professor Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef Jan Florin
023-77 84 46
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Sverre Wide
023-77 80 50
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
Professor socialt arbete Christian Kullberg
0735-043081
ämnesansvarig Vera Nigrisoli Wärnhjelm

avdelningschef Agnès Sandin

ekonomichef Christer Sundin
023-77 80 70 070-58 133 50
forskningsledare inom Ak. Industri och samhälle Lennart Westman
070-327 51 39
Sandvik Materials Technology (SMT) Mattias Gärdsback
070-616 25 69
ämnesföreträdare Tobias Feldreich
023-77 85 93
avdelningschef Renée Flacking
023-77 85 41
professor Mikael Olsson
023-77 86 43
docent Ulf Bexell
023-77 86 23
forskningsledare Lennart Westman
023-77 89 70
akademichef Gustav Boklund
023-77 89 05
professor Göran Engberg
023-77 85 66
Ämnesföreträdare och docent Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
Forskningsledare och professor Monika Vinterek
023-77 82 85
Avdelningschef Loretta Qvarnström
023-77 83 88
Ämnesföreträdare Charlotte Lindgren

lektor i ljud- och musikproduktion, ämnesansvarig Johnny Wingstedt

studierektor huvudomr. ljud- och musikproduktion Berk Sirman
023-77 88 59
avdelningschef Maria Görts
023-77 84 05
ämnesföreträdare Petter Kohlset
070-631 52 49
avdelningschef Anders Forsman
023-77 89 56
ämnesföreträdare pedagogiskt arbete Sara Irisdotter Aldenmyr
023-77 88 51
bibliotekschef Margareta Malmgren Scholz
023-77 81 48
professor Ewa Wäckelgård
070-167 91 01
ämnesföreträdare Lovisa Sumpter

Ämnesföreträdare Chatarina Edfeldt

avdelningschef inom Akademin Industri och samhälle Anders Forsman
070-684 97 65
studierektor för forskarutbildning Bengt Persson
023-77 86 64
Head of Dep. Computer and Information Science Anders Forsman
+46 70-684 97 65
Study Director for the PhD programme Bengt Persson
+46 23-77 86 64
Ämnesansvarig Susanna Heldt Cassel
023-77 85 31
Personalchef Pia Berg
070-191 06 88
Ämnesföreträdare Åsa Wedin

Studierektor Marianne Pettersson

Avdelningschef Torsten Blomkvist

Avdelningschef Eva Bäck
023-77 84 57
enhetschef Louise Kling
023-77 83 81
Patrik Andersson
073-66 56 806
Fredrik Remes
070-50 86 518
Ämnesföreträdare Sverre Wide
023-77 80 53
Forskningsledare och professor Ewa Wäckelgård
070- 167 91 01
biträdande forskningsledare Mats Rönnelid
070-690 87 12
Ämnesansvarig Yvonne Blomberg

Katharina Lind
070-77 00 248
Dalacampus - KTP Fredrik Remes
070-50 86 518
Vassbo-projektet Mats Leonardsson
070-74 65 942
Tf Bibliotekschef Hans Danelid
023-77 81 87
Personalchef Pia Berg
023-77 83 66
Förvaltningschef Bengt Eriksson
023-77 80 30
Magnus Jobs, Avdelningschef
46(0)23 77 84 55
Jan Florin, Avdelningschef
46(0)23 77 84 46
Ann Hedlund, Avdelningschef
46(0)23 77 86 02
Klas Sundberg, Avdelningschef
46(0)23 77 89 54
Torsten Blomkvist, Avdelningschef
46(0)23 77 82 94
Patrik Larsson, Ämnesansvarig
46(0)23 77 85 49
Marit Halldén , ämnesföreträdare
023-778083
Chris Bales, Tech. Dr and project leader
023-778707
Ewa  Wäckelgård, Professor (research leader)
070-167 91 01
Loretta Qwarnström, Avdelningschef

Lovisa Berg, Ämnesföreträdare

Jan Sandberg, Avdelningschef
46(0)23 77 83 76
Mats Tegmark, Utbildningsledare
+46(0)23 778304
Carmen Zamorano-Llena, Universitetslektor

Henrik Janols, Avdelningschef
46(0)23 77 86 08
Johan Kostela, Avdelningschef
46(0)23 77 81 46
Anders Forsman, Avdelningschef
46(0)23 77 89 56
Bengt Persson, Studierektor
023-778664
Patrik Larsson, Ämnesansvarig
023 - 77 85 49
Anders Forsman, Avdelningschef/ Head of Division
+46 23 77 89 56
Bengt Persson, Studierektor/ Director of Studies
+46 23 77 86 64
Maria Görts, Avdelningschef
46(0)23 77 84 05
Yvonne Blomberg, Ämnesansvarig

Christina Romlid, Saco-S
46(0)23 77 82 92
Torsten Blomkvist, Avdelningschef
46(0)23 77 83 88
Agnès Godel, Avdelningschef
023-778309
Elin Holmsten, Akademichef
46(0)23 77 83 01
Lars Båtefalk, Biträdande ämnesansvarig
023-778426
Charlotte Lindgren, Avdelningschef

Bengt Ericsson, Chef
46(0)23 77 82 03
Stina Jeffner, Akademichef
46(0)23 77 89 33
Åsa Bruhn, Avdelningschef Idrotts- och hälsovetenskap
023778026
Marie Klingberg-Allvin, Prorektor
46(0)23-77 84 69
Torsten Blomkvist, Avdelningschef

Patrick Kenger, Avdelningschef
46(0)23 77 83 99
Mikael Olsson, Professor

Göran Engberg, Professor

Ingemar Nygren,

Irma Vaarala, Studierektor
023-77 83 60
Robert Andersson, Avdelningschef
023-77 81 37
Ulrica Momqvist, Informationschef

Peter Gabrielsson, Avdelningschef
023-778599
Renée Flacking, Director of Postgraduate studies
46(0)23 77 85 41
Anders Forsman, Head of Department
46(0)23 77 89 56
Mark Dougherty, Professor in Computer Technology
46(0)23 77 85 35
Niklas  Rudholm, Professor nationalekonomi

Renée Flacking, Studierektor för forskarutbildning
46(0)23 77 85 41
Mark Dougherty, Professor Datateknik
46(0)23 77 85 35
Ann Hedlund, Akademichef
46(0)23 77 86 02
Tobias Heldt, Avdelningschef
46(0)23 77 87 32
Petra Hedgren, Universitetsadjunkt och programansvarig
46(0)23 77 88 08
Maria  Lindgren Leavenworth , Studierektor Umeå universitet
090-786 52 41
Lars-Olof Nordqvist, Chef Fastighetsavdelningen
46(0)23 77 81 10
Jenny Svärd, Processledare KTP
073-068 26 28
Susanna Heldt Cassel, Subject Representative
+46 23-77 85 31
Tobias Heldt, Head of Department
023-77 87 32
Tobias Heldt, Avdelningschef
023-77 87 32
Susanna Heldt Cassel, Ämnesföreträdare
+46 23-77 85 31
Ulrica Momqvist, Informationschef
46(0)23 77 80 40
Per Edén, Processledare
070 369 85 50
Tommy Norgren, VD Kraftkonsult i Skandinavien AB
070 672 11 16
Åsa Wedin, Ämnesföreträdare
023-77 83 65
Lars Matsson, Balungstrand Sågverk
072 550 07 94
Tao Yang, Biträdande ämnesansvarig
46(0)23 77 85 06
Per Edén, Processledare
023 - 77 85 50
Jenny Svärd, Processledare KTP
073 068 26 28
Jonas Tosteby, Chef Utbildnings- och forskningskansliet
46(0)23 77 83 61
Tobias Heldt, avdelningschef vid Akademin Industri och Samhälle
023-77 87 32
Ulla-Karin Schön, Projektledare, handledare
46(0)23 77 85 77
Henrik Janols, Head of department
46(0)23 77 86 08
Christer Sundin, Ekonomichef
46(0)23 77 88 70
Louise Vestlie, Enhetschef
46(0)23 77 83 81
Maria Thulemark, Processledare
023-778961
Bengt Eriksson, Förvaltningschef
46(0)23 77 80 30
Stefan Rodheim, Chef NGL-Centrum
46(0)23 77 81 39
Marita Hilliges, Rektor
023-778043
Eva Nordgren, Bibliotekschef
023-778148
Ola Wiklund, Processledare KTP
070-541 27 00
Per Edén, Processledare KTP
023 - 77 85 50
Peter Sörell, JPS Teknik
070-672 30 07
Stefan Eriksson, Digital Koordinator
46(0)70555 80 96
Ulrica Momqvist, Kommunikationschef
46(0)23 77 80 40
Madeleine Jansson, Studentrekryterare
46(0)23 77 85 48
Ulrica Momqvist, Kommunikationsschef
46(0)23 77 80 40
Magnus Jobs, Akademichef
46(0)23 77 84 55
Anna Ehrenberg , Ansvarig forskningsledare
023-778472
Lillemor Vallin Eckardt , Avdelningschef
46(0)23778336
Anna Parkhouse, Ämnesföreträdare
+4623-77 89 06
Anneli Andersson, Enhetschef
46(0)23 77 89 11
Peter Gustavsson Lidman, Chef avd. Studentservice
023-778457
Siril Yella, Avdelningschef
023-77 8801
Ewa  Wäckelgård, Ämnesansvarig
070-167 91 01
Johan Kostela, Processledare
46(0)23 77 81 46
Richard Durlow, VD, Momentum Software
070-922 12 35
Maria Sundberg, Avdelningschef
023-77 81 89
Astrid  Alnås-Widén, Avdelningschef
46(0)23 77 88 93
Johan Kostela, Processledare KTP
46(0)23 77 81 46
Jörgen  Hellberg, ägare, Invent AB
070-211 33 80
Brita Westberg, Personalchef
46(0)23 77 83 66
Astrid  Alnås-Widén, Avdelningschef
+46(0)23-778893
Joel Strandell, VD
073-504 66 54
Ingemar Nygren, Ämnesrepresentant
023-888832
Fredrik  Remes, Processledare KTP
023 - 77 83 87
Klas Germunder,

Freddy Lund, CEO Tenstar Simulation AB
+46 70 65 64 533
Ninni Wallfelt, Avdelningschef
023-778058
Reza Mortazavi, Ämnesansvarig
023-77 85 20
Michael Oppenheimer, Int. studentrekryterare
46(0)23 77 87 20
Peter Gabrielsson, Samordnande chef

Maria Görts, Akademichef
46(0)23 77 84 05
Eva Hämberg, Avdelningschef
023-778467
Charlotte Lindgren, Ämnesföreträdare

Lars  Krantz, Avdelningschef
023 778739
Marianne  Pettersson, Ämnesföreträdare


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 10 July 2013
Ange referens: DUP 2013/380/30
E-post: [email protected]

Högskolan Dalarna

Besöksadress

Selma Lagerlöfsplatsen
None

Postadress

None
FALUN, 79188

Liknande jobb


Professor i visualisering Kungliga Tekniska Hö.. 26 June 2013 Professor i visualisering
Professor i Geodesi Kungliga Tekniska Hö.. 19 June 2013 Professor i Geodesi
Professor i Nationalekonomi Stockholms universitet 18 June 2013 Professor i Nationalekonomi
Professor i fjäderfäproduktion Sveriges lantbruksun.. 11 June 2013 Professor i fjäderfäproduktion