Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.Den fullständiga utlysningstexten finns på Lunds universitets hemsida: https://www.

lu.se/vacancies
Arbetsuppgifter och innehåll
Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. Därför ingår cirka 50% undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser och cirka 50% forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering.

Arbetsuppgifter:

- Forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom ämneslärarutbildningen.
- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) i det långa, sammanhållna programmet.
- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar.

Behörighet och bedömning
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska (alternativt danska eller norska) vid anställningens första dag är ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor under den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

- god förmåga att genomföra forskningsprojekt med relevans för de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom något av följande områden: läroplansteori och didaktik och/eller utvärdering och utvecklingsarbete och/eller skolans organisation och villkor
- erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser eller motsvarande
- avslutad lärarutbildning eller motsvarande

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Vid Lunds universitet tillämpas individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021