Doktorand i Arkitekturens teori och historia

Doktorand i Arkitekturens teori och historia

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att tillhöra det pågående Formas forskningsprojektet ”Parker kring hus: landskap som resurs i den urbana periferin från Rekordåren till framtiden,” som leds av Jennifer Mack.

Projektet fokuserar på de ursprungliga designerna och omvandlingar av utemiljöer inom det svenska miljonprogrammet och kopplar historia och teorier om sen modernistisk arkitektur och landskapsarkitektur till pågående sociala och fysiska förändringar i de svenska grannskapen. Projektet utgår från en tvärvetenskaplig inställning genom att kombinera metoder från den byggda miljöns historia med etnografi och genom att grunda sig i ekofeministisk, postkolonial och kritisk kulturteori.

Det enskilda forskningsprojektet kommer att använda fallstudier för att utveckla en teoretisk och historisk ram för att utforska modernism i relation till grönområden, hållbarhet, migration, klass, kön och privatisering. Forskningsmetoder inkluderar arkivstudier och fältarbete i förorter, med fallstudier i tre stora städer: Malmö, Göteborg och Uppsala. Projektet kommer att undersöka tidigare och nuvarande förhållanden och materialiteter för att formulera en kritisk diskurs om modernistiska utemiljöer som rum som samtidigt är kulturella, sociala och ekologiska. Detta enskilda forskningsprojekt kommer att betona perspektiv på förorter som erkänner deras historia, argumenterar för deras befintliga värde och förstår dem som resurser för framtiden.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Jennifer Mack, universitetslektor.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
- En dynamisk forskarmiljö med expertis bland annat inom välfärdsstatens arkitektur, kritisk teori, genusstudier och samtidshistoria.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
- För att bli antagen till doktorsprogrammet i Arkitektur krävs att den sökande dessutom har en Masterexamen i arkitektur, landskapsarkitektur, arkitekturens teori och historia, stadsplanering eller relaterade ämnen.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- tillgodogöra sig forskning inom arkitektur
- intresse av att arbeta i gränslandet mellan arkitekturens teori och historia och samhällsvetenskap
- tala och skriva på engelska samt den språkliga förmågan att genomföra fältarbete i svenska kontexter

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kungliga Tekniska högskolan,
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 september 2020
  • Ansök senast: 2 oktober 2020

Liknande jobb


Doktorand i folkhälsovetenskap

20 januari 2021

20 januari 2021

Doktorand i teoretisk kemi

Doktorand i teoretisk kemi

19 januari 2021

Doktorand i vertebratpaleobiologi

Doktorand i vertebratpaleobiologi

19 januari 2021