Doktorand i biologi

Doktorand i biologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Ämnesbeskrivning

De nervbanor som ligger bakom avancerade navigationsbeslut i insekter strålar samman i en hjärnregion som kallas det centrala komplexet (CX).

Denna konservativa del av hjärnan är tillgänglig för olika typer av mätningar och definieras av ett tydligt samband mellan struktur och funktion. Efter en serie försök på bin och myror vet vi nu att vi kan använda oss av 3D-elektronmikroskopi för att visualisera de nätverk som ligger bakom dessa insekters navigationsbeslut. Med avstamp i dessa studier vill vi nu kartlägga navigationsnätverken hos en serie av olika insekter. Gemensamt för detta projekts olika delavsnitt är att scanna hjärnor från alla stora insektsgrupper i Brisbane, Australien för att utifrån denna data sedan avbilda det centrala komplexet hos dessa insekter. Projektet syftar också till att rekonstruera homologa beslutsfattande kretsar, nervcell för nervcell.

Arbetsuppgifter

Delprojekt 1 syftar till att avslöja förändringarna i dessa kretsar över en evolutionär tid av 450 miljoner år. Delprojekt 2 syftar till att avslöja anpassningar i linje med specifika livsstilsfunktioner (t.ex. specifikt utvecklade navigeringsstrategier). Delprojekt 3: För att utvärdera och förutsäga förändringar i dessa navigationskretsar inkluderar projektet även utvecklingen av anatomiskt begränsade beräkningsmodeller. Dessa kommer tas fram i samarbete med University of Edinburgh i Storbritannien). För att underlätta visualiseringen av navigationskretsar kommer projektet även att inkludera en anpassning av maskininlärningsalgoritmer för att automatisera bakomliggande bildsegmentering och rekonstruktion av nervceller.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.    

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Högskoleutbildning i neurobiologi
- Erfarenhet av elektronmikroskopi
- Grundläggande Python-programmering
- Motiverad och angelägen att engagera sig i utmanande problem

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1.  Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2.  Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3.  Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4.  Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

- Examensarbete inom ett connectomics ämne
- Kunskap om ultrastrukturella egenskaper i insektshjärna och dess nervbanor
- Kunskap om CATMAID-baserad EM-data annotering
- Detaljerad kunskap om insekters central komplex
- Erfarenhet av R i samband med databasfrågor och datavisualisering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi

24 september 2021

24 september 2021

Doktorand med inriktning mot biologi

24 september 2021

Licentiat

24 september 2021