Doktorand i miljövetenskap

Doktorand i miljövetenskap

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-01-17.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för föroreningars kemi är inriktad mot föroreningar i miljön och adresserar grundläggande frågor som var de kommer ifrån, vart de tar vägen och vem som exponeras.

Projektbeskrivning
Att kunna bedöma toxiciteten av kemikaliblandningar samt identifiera vilka komponenter som bidrar till toxiciteten är en stor utmaning. Ofta är det endast en liten andel av de kemikalier som det idag finns etablerade analysmetoder för, som kan förklara toxiciteten hos olika kemikalieblandningar. En anledning till detta är att det globalt finns flera hundra tusen registrerade kemikalier och av dessa övervakas endast en bråkdel. En annan anledning är att det är mycket kostsamt och tar lång tid att utvärdera toxiciteten hos nya kemikalier.

I det föreslagna projektet kommer vi att utveckla och validera en ny metodik för att dels prediktera blandningars toxicitet, dels identifiera både kända och okända kemikalier som bidrar till denna toxicitet. Metodiken bygger på en kombination av fysikokemiska egenskaper och spektralinformation som snabbt erhålls genom s.k. ”nontarget liquid chromatography (LC) high-resolution mass spectrometry (HRMS)” instrumentanalys, vilken är länkad med toxicitetsmodellering.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Viktiga urvalskriterier för den aktuella anställningen är: (1) “non-targeted” LC/HRMS analys, (2) programmering och maskininlärning med R eller Python, och (3) toxicitetstester med biologiska testorganismer. Kandidater som har erfarenhet av dessa områden kommer att prioriteras men alla kandidater behöver ha en vilja att lära sig och utveckla sig inom alla dessa områden under forskarutbildningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 december 2020
  • Ansök senast: 17 januari 2021

Liknande jobb


Doktorand i energiomställning

Doktorand i energiomställning

7 maj 2021

Doktorand inom boreala skogars ekologi

7 maj 2021

Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet

7 maj 2021

PhD student position in Business Economics

7 maj 2021