Doktorand i Miljövetenskap

Doktorand i Miljövetenskap

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-01-15.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot ökad förståelse av luftens sammansättning och dess påverkan på klimat och hälsa. Egenskaper och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar är av särskilt intresse i forskningen inom enheten.

Projektbeskrivning
Den största källan till naturliga aerosolpartiklar på vår planet är haven: bubblor som bildas när vågor bryts kan brista och avge havssalt och organiska föreningar från marina ekosystem (t.ex. fytoplankton) till luften. Dessa aerosolpartiklar från havsvatten står i fokus för detta forskningsprojekt. Vi angriper ett stort kunskapsgap kring aerosolpartiklar från havet: varför uppvisar havsvattenaerosoler som genereras i laboratoriet en annorlunda kemisk sammansättning och andra fysikaliska egenskaper jämfört med aerosolpartiklar uppmätta i luften direkt ovanför haven?

Det faktum att vi inte helt kan reproducera naturligt förekommande marina aerosolpartiklar i laboratoriet betyder att vi inte heller kan reproducera hur de interagerar med solljus eller hur effektiva de är som molnkärnor. Det är därför troligt att representationen av aerosolpartiklar från haven i globala klimatmodeller saknar ett mått av noggrannhet.

Detta doktorandprojekt kommer att stänga denna kunskapslucka genom att använda en ny experimentuppsättning med modern spetsteknik för att mäta aerosolpartiklars kemiska sammansättning och fysikaliska egenskaper i laboratorie- och fältstudier. Arbetet inkluderar deltagande i planerade forskningsexpeditioner och stationära utplaceringar samt laboratorieexperiment.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Kandidaten måste vara villig att tillbringa betydande tid i fält, inklusive på fartyg.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Se den fullständiga annonsen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Claudia Mohr, claudia.mohr@aces.su.se; Paul Zieger, paul.zieger@aces.su.se; Matthew Salter, matthew.salter@aces.su.se.

Fackliga företrädare
se den fullständiga annonsen.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 15 januari 2021

Liknande jobb


11 maj 2021

Doktorand i Datalogi inom WASP

Doktorand i Datalogi inom WASP

11 maj 2021