Doktorand i miljövetenskap: Robust analys

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.



Arbetsuppgifter

Projektbeskrivning
Vi söker en forskarstuderande som vill utveckla, tillämpa och utvärdera principer för robust analys i risk-informerat och evidens-baserat beslutsfattande.

Med robust analys avses här en princip som används vid modellering och hantering av särskilt svårartad osäkerhet. Projektet går ut på att definiera och diskutera användning av robust analys. Särskilt fokus kommer ges till robust (eller generaliserad) Bayesiansk analys som ett sätt att hantera kvalitativ osäkerhet i kvantitativa osäkerhetsanalyser.

I projektet ingår två fallstudier med aktuell policyrelevans inom miljöområdet, nämligen EU’s jordbrukspolitik och EU’s förordning om invasiva främmande arter. Doktoranden kommer ingå i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med expertkunskaper och erfarenhet av ekologiska processer och policyinstrument förknippade med fallstudierna.

Detta är en doktorand i ämnet miljökunskap som kombinerar tillämpad statistisk och matematik med kvantitativ ekologi, miljöförvaltning och riskanalys. Doktoranden kommer vara placerad på Lunds universitets centrum för miljö- och klimatforskning och enheten för Biodiversitet vid Biologiska institutionen. För att möta projektets krav på mångvetenskaplighet kommer studenten få handledning i miljökunskap (Ullrika Sahlin), biologi (Henrik Smith), statistik (Johan Lindström och Matthias Troffaes, matematik, Durhams universitet, England), och Filosofi (Nils-Eric Sahlin, medicinsk etik).

Doktorander i miljövetenskap är placerade på olika institutioner vid Lunds universitet. Doktorandutbildningen i miljövetenskap innefattar interaktion mellan andra miljövetardoktorander.

Kvalifikationer
Vi söker en person med examen (omfattande minst 240 högskolepoäng inklusive examensarbete omfattande minst 30 hp) i matematik, biologi, miljövetenskap eller motsvarande, samt relevant kunskap om statistisk modellering. Du behöver dokumenterad erfarenhet av kvantitativ osäkerhetsanalys i ett magisterprojekt eller liknande, och en dokumenterad förmåga att arbeta självständigt. Avklarade kurser i beslutsteori, riskanalys, och Bayesiansk analys värderas högt. Ett intresse i tillämpad statistik, särskilt i risk-informerad och evidens-baserad miljöförvaltning, är en fördel.

Studenten förväntas arbeta med fallstudier där robust analys tillämpas för osäkerhetsanalys i hantering av invasiva främmande arter samt i meta-analyser av åtgärder för att gynna tjänster från pollinatörer i jordbrukslandskap. Detaljerad kunskap om dessa problem är inte ett nödvändigt krav. Doktoranden förväntas istället tillägna sig nödvändig kunskap om invasionsbiologi, ekosystemtjänst-begreppet och jordbrukspolitiska åtgärder under doktorandstudierna. Att läsa och skriva vetenskapliga texter på engelska är ett krav.

Viktiga egenskaper är kreativ problemlösning, ansvarstagande att självständigt slutföra projekt, programmering och ett intresse att interagera med avnämare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Vid urval tas hänsyn till uppnådda studieresultat på kurser på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande nivå samt bredd, djup och relevans på dessa. Hänsyn tas också till kvaliteten på examensarbetet och på andra självständiga arbeten. Övriga kunskaper eller färdigheter som är relevanta för anställningen bedöms.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

My Geborek, personalsamordnare
046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Karin Hofvendahl, administrativ chef
046-222 97 96, karin.hofvendahl@cec.lu.se
Katarina Hedlund, professor
+46462223798
My Geborek, personalsamordnare
046 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Paul Miller, universitetslektor
046 222 40 72, paul.miller@nateko.lu.se
Nina Nordh
+46 (0) 722 27 34 44
Anna Kristiansson
+46 (0)46 222 93 12
Markku Rummukainen
+46462229684
Henrik Smith, professor
+46 46 222 9379 henrik.smith@biol.lu.se
Johan Lindström, universitetslektor
+46 46 222 4060 johanl@maths.lth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Sölvegatan 37
None

Postadress

Sölvegatan 37
LUND, 22362

Liknande jobb


Doktorand inom smarta elnät

Doktorand inom smarta elnät

25 november 2020

25 november 2020

24 november 2020

24 november 2020