Doktorand naturbaserade lösningar i stadsmiljö

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Vi utlyser en 4-årig doktorandtjänst i miljövetenskap, i ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde på Lunds universitets Centrum för Miljö- och Klimatforskning.

Projektbeskrivning

Städer världen över står inför stora utmaningar, pådrivna av en stark urbanisering men även av hot av effekter från den globala klimatförändringen. Traditionellt domineras staden av tekniska lösningar (så som dagvattenhantering av VA-system) men på senare år har NBS lyfts fram som ett alternativ till att hantera de utmaningar städer står framför. Dessa ger en rad funktioner som tex luftrening, temperaturreglering, vattenretention och en rad kulturella värden. Syftet med projektet är att studera hur NBS är fördelat i stadsrummet och hur denna fördelning påverkar vilken möjlighet NBS kan bidra till att hantera de urbana utmaningarna.

Vi söker en forskarstuderande som vill arbeta med att kartlägga och kvantifiera naturbaserade lösningar (NBS) i stadsmiljö. Den forskarstuderande kommer att vara placerad på CEC på Lunds universitet och vara en del av projektet “Naturbaserade lösningar for urbana utmaningar” som koordineras av CEC1 och involverar IIIEE2 och LTH3 och som ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med expertkunskap och erfarenhet kring ekologiska processer, vattenresurslära, stadsplanering, och policyarbete .

[1] Center för miljö och klimatforskning (CEC) www.cec.lu.se

[2] Internationella miljöinstitutet (IIIEE) www.iiiee.lu.se

[3] Lunds tekniska högskola (LTH) www.lth.lu.se

I projektet ingår att med hjälp av kartunderlag i GIS undersöka hur NBS är rumsligt fördelat i staden och hur denna fördelning påverkar vilka funktioner (ekosystemtjänster) de bidrar med för att hantera de urbana utmaningarna. Projektet kommer även att undersöka om NBS är optimalt fördelade i det urbana rummet i relation till såväl ekologiska, fysiska som socio-ekonomiska faktorer, och hur NBS motverkar eller bidrar till social jämlikhet. Metoder för att kartlägga och kvantifiera innebär arbete med GIS och diverse teoretiska modellverktyg. Doktoranden kommer att ha regelbunden kontakt med kommuner och därför krävs det mycket goda kunskaper i svenska (eller danska/norska) i både tal och skrift.

Kvalifikationer och bedömningsgrund

Vi söker en person med masterexamen i miljövetenskap, naturgeografi, ekosystemanalys, kulturgeografi, samhällsplanering, ekosystemteknik, ekologi eller likande. Dokumenterade kunskaper i svenska (alt danska/ norska) samt engelska (både tal och skrift) och GIS är ett krav. Kunskap inom urban ekologi, samhällsplanering, naturresurslära, statistik och modellering är meriterande.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt examensarbete omfattande minst 30 hp.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

My Geborek, personalsamordnare
046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Karin Hofvendahl, administrativ chef
046-222 97 96, karin.hofvendahl@cec.lu.se
Katarina Hedlund, professor
+46462223798
My Geborek, personalsamordnare
046 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Paul Miller, universitetslektor
046 222 40 72, paul.miller@nateko.lu.se
Nina Nordh
+46 (0) 722 27 34 44
Anna Kristiansson
+46 (0)46 222 93 12
Markku Rummukainen
+46462229684
Henrik Smith, professor
+46 46 222 9379 henrik.smith@biol.lu.se
Johan Lindström, universitetslektor
+46 46 222 4060 johanl@maths.lth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Sölvegatan 37
None

Postadress

Sölvegatan 37
LUND, 22362

Liknande jobb


Doktorand inom smarta elnät

Doktorand inom smarta elnät

25 november 2020

25 november 2020

24 november 2020

24 november 2020