Doktorander i Elektroteknik med inriktning mot kryptologi

Doktorander i Elektroteknik med inriktning mot kryptologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet är inom området kryptologi och syftar till att undersöka ett av följande möjliga forskningsproblem:

- Säkerhet och design för primitiver inom kryptologi som är anpassade för användning inom 5G/6G mobila kommunikationssystem med speciellt 
fokus på algoritmer och protokoll med låg fördröjning och hög till-
förlitlighet.

- Analys av kryptografiska primitiver genom sidokanalsattacker som utnyttjar mätning av effektförbrukning och/eller tidsfördröjningar för bestämning av skyddad information. Arbetet omfattar både att utveckla attacker och olika skyddsmetoder, såsom att garantera en tidskonstant implementering.
- Studium av digitala signaturer inom området post-kvant kryptering. 
Arbetet syftar till att undersöka säkerheten för föreslagna digitala 
signaturer, baserade på det svåra problemet "Learning-With-Errors" (LWE) eller relaterade problem, som eventuellt kommer att standardiseras. Arbetet inkluderar också att försöka hitta nya, effektivare konstruktioner.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnes-
området, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Starka kunskaper och färdigheter inom ett eller flera av områdena: kryptologi, datasäkerhet, kodningsteori, abstrakt algebra, talteori, diskret matematik, programmering i C, Java, Python eller andra språk.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ut-
bildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.
Övriga meriter
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. 
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat 
institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i 
Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med 
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt 
forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom datavetenskap

Doktorand inom datavetenskap

28 mars 2023

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

9 mars 2023

Doktorand i byggnadsfysik

Doktorand i byggnadsfysik

28 mars 2023

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

28 mars 2023