Doktorandplats i historia inom forskningsprojektet Gender and Work

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Historiska institutionen ingår i Historisk-filosofiska fakulteten och har idag ca 100 medarbetare och ca 800 studenter i verksamheten som bedrivs i Uppsala och vid Campus Gotland.

Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum. Institutionen erbjuder fristående kurser och program. För mer information, se www.hist.uu.se

Historiska institutionen utlyser nu tre doktorandplatser, var god se samtliga annonser. 

En doktorand kommer att antas inom forskningsprojektet Gender and Work (UFV-PA 2016/2559).

Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde. Särskild behörighet äger också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 40 §).

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida). Ansökan görs elektroniskt via universitetets hemsida.

För utförlig information, se:

http://www.hist.uu.se/Student/Forskarutbildning/Utlysningochansökan/tabid/3818/language/sv-SE/Default.aspx

Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta:

1.      Sammanfattande meritförteckning (CV)

2.      Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.

3.      Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)

4.      Examensarbete på avancerad nivå

5.      I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig           skrift/text

6.      En forskningsplan om ca 6 sidor

7.      En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.

Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan.

Institutionerna vill informera om att utrymmet för nyantagning är begränsat på grund av bristande finansieringsutrymme och handledarresurser. I årets utlysning kommer minst fem (5) studiestödsplatser att utlysas inom forskarskolan. Tre förläggs till Uppsala universitet och minst två till Stockholms universitet. Sökande bör i ansökan ange om han/hon kan tänka sig att studera vid båda institutionerna, eller föredrar någon särskild av de samarbetande institutionerna. Ansökan ska inlämnas separat till varje lärosäte.

För information om forskarskolan se:

http://www.hist.uu.se/Student/Forskarutbildning/Forskarskolaihistoria/tabid/3819/language/sv-SE/Default.aspx

För gällande regler, se Högskoleförordningen kap 5, 6 och 7 samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning:

https://mp.uu.se/documents/432512/49832458/histfilfak-2015-26-riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva.pdf/bbede4f6-a330-4ff3-a578-0b64dc907cd4

http://regler.uu.se/digitalAssets/14/14349_3riktlinjer_for_utb_pa-forskarniva.pdf

Utbildning i historia på forskarnivå regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan laddas ner från institutionens hemsida (www.hist.uu.se) alternativt beställas från institutionen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Tidigast januari 2017, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar: Upplysningar om institutionen i Uppsala lämnas av prefekt Håkan Lanshammar, prefekt@hist.uu.se, tel 018-471 1560, studierektor för forskarutbildningen prof. Dag Lindström, studierektor-fo@hist.uu.se, tel 018-471 1556, prof. Maria Ågren, maria.agren@hist.uu.se, tel 018-471 15 35 samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, tel 018-471 6982.

Upplysningar om institutionen i Stockholm lämnas av prefekt Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se, tel 08-16 36 64, eller prof. och studierektor för forskarutbildningen Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se, tel. 08-16 33 83.

Vad gäller den specialinriktade doktorandplatsen inom projektet Gender and Work ställs frågor till projektledare prof. Maria Ågren, maria.agren@hist.uu.se, tel 018-471 15 35. Se även projektets hemsida http://gaw.hist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2016, UFV-PA 2016/2559.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

28 juni 2022

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

28 juni 2022

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

28 juni 2022