Förstelärare i IKT

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning samt erbjuder studie- och yrkesvägledning. Vi arbetar för att få ungdomar och vuxna att bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

Sedan 1 maj är delar av JobbMalmö en del av förvaltningen. Överflyttningen innebär att matchningen mellan de arbetssökande och arbetsmarknaden förbättras, men också mellan studenter och arbetsmarknaden. Som en del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden blir även möjligheterna att planera, leda och följa upp verksamheterna bättre
ARBETSUPPGIFTER
Det primära syftet med tillsättningen av förstelärare är att förbättra resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till karriär utan att de behöver lämna läraryrket.

Huvuduppdraget för förstelärarna är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på sin egen skola. Försteläraren ska enligt uppdragsbeskrivningen ta särskilt ansvar för allmändidaktisk och ämnesdidaktik utveckling, det systematiska kvalitetsarbetet samt handleda andra lärare. För att nå spridningseffekter ska även förstelärare ta ett kommun-/förvaltningsövergripande ansvar för utvecklingen genom kollegialt lärande

Gemensamt för samtliga försteläraruppdrag är att de ska:

Förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna skolan.
Genom att främja utveckling med fokus på:
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen.
• Ökad likvärdighet mellan skolor.
• Flerspråkig undervisning.
• Språkutvecklande ämnesundervisning.
• Formativ bedömning.

På uppdrag av rektor
• Huvudsakligen undervisning och andra uppgifter som hör till undervisning.
• Ta ett särskilt ansvar för allmändidaktisk utveckling.
• Ta ett särskilt ansvar för ämnesdidaktisk utveckling.
• Ta ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Handleda andra lärare.

På uppdrag av Malmö stad
• Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar för utveckling genom kollegialt lärande

Förhållningssätt
• Hålla fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• Utveckla undervisningen med stöd i forskning.
• Se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.

Att vara förstelärare på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är ett läraruppdrag med egen undervisning på minst 50% och högst 80%. Minst 20% avsätts för utvecklingsarbete enligt uppdragsbeskrivning inom förstelärarens reglerade arbetstid.

Att vara drivande i skolövergripande processer och projekt inom IKT. Utifrån aktuell forskning utveckla och implementera ett digitalt arbetssätt och därmed utveckla det ämnesöverskridande samarbetet på skolan.

För förstelärare är den reglerade arbetstiden i 40 timmar per vecka och resterande del av arbetstiden upp till 45,5 timmar per vecka utgör förtroendearbetstid.

Förstelärarna tillsätts genom visstidsförordnande på tre år, med möjlighet till förnyat uppdrag. Förstelärarna anställs med tillsvidareanställning som lärare i botten.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, ska du
Vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimations har sökts (för att styrka detta ska legitimation/underlag som styrker att legitimation har sökts samt examensbevis för fullständig lärarexamen bifogas i ansökan)
Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. (.Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, efterfrågas flera av nedanstående kompetenser:
Tillämpar metoder och förhållningsätt som synliggör varje elevs lärande
Har formativ och summativ bedömningskompetens.
Har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
Skapar och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Har erfarenhet i handledning av andra lärare.
Har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
Har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
Undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och nyttjar modeller som t.ex. aktionsforskning och Learning Study för att utveckla undervisningen.

Utöver Malmö stads gemensamma kvalifikationskrav för förstelärare ska man för att vara aktuell till tjänsterna som förstelärare på Universitetsholmen vara behörig i kombinationer av: engelska, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk, även kurser som ingår i skolans individuella val. Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbetet inom IKT-området är ett krav.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Planerings- och intagningschef Ann-Sofie Nordh
040-34 21 41
Utbildningschef Maria Jarlsdotter
040-34 66 60
HR-chef Eva Wetterdal
0768-684318
Lärarnas Riksförbund Catharina Niwhede
070-282 82 55
Lärarförbundet Marianne Thomsen

Antagningssekreterare Maj Holst
040-343045
Ekonomichef Ann Andersson
040-34 30 18
Redovisningsansvarig Birgitta Persson
040-343060
Rektor Tomas Bratt
0709-856348
Rektor Mattias Gregorius

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 20 20010 Malmö
None

Postadress

Storgatan 20
Malmö, 20580

Liknande jobb


8 december 2021

8 december 2021