Journalist

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en Journalist/Informatör
(tillsvidareanställning)

Länsstyrelsen söker en person med högskoleutbildning inom området journalistik, informa-tion och kommunikation för att bland annat utveckla Länsstyrelsens informationshantering i krissituationer.

Länsstyrelsen har ansvar för att sammanställa och lämna viktig information vid krishändel-ser. Det förberedande arbetet för att förbättra rutiner och verktyg för information i kris skapar också möjligheter att förbättra vår informationshantering i övrigt. Detta innebär att tjänsten även kommer att innehålla arbetsuppgifter som berör den ordinarie verksamheten.

Arbetsuppgifter
Att ansvara för att ta fram och implementera rutiner, planer och verktyg för att utveckla in-formationshanteringen i krissituationer. Vara ett stöd och ingå i organisationens krisbered-skapsorganisation. Delta i det löpande informationsarbetet som bl. a. består av omvärlds-bevakning, presskontakter, produktion av trycksaker, webbutveckling och intern informa-tion.

Kvalifikationer för tjänsten
Du har en examen på högskolenivå inom området journalistik, information och kommuni-kation. Resultatinriktad, utåtriktad och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du känner väl till medias arbetssätt och har ett stort intresse för omvärlds- och informa-tionsbevakning. Datorvana och erfarenhet av webbpublicering, bildhantering, grafik- och layoutprogram är meriterande.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


7 december 2009

2 december 2009

2 december 2009

2 december 2009