Naturvårdshandläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats.Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet.I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker Naturvårdshandläggare till Natur- och Kulturmiljöenheten.

En av Natur- och Kulturmiljöenhetens huvuduppgifter är skydd och skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer.Andra exempel på arbetsuppgifter är förvaltning av rovdjur, åtgärder för att skydda hotade arter, fornminnen, bidrag till värdefulla byggnader samt prövning av tillstånd och samråd i samband med åtgärder som påverkar fornlämningar, natur- och kulturmiljöer.

Naturvårdsarbetet i Västmanland befinner sig i en spännande och expanderande fas.Länsstyrelsens uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och människors möjligheter att hållbart nyttja och njuta av naturen.Vårt arbete är en viktig del i ambitionen att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljömålen.

Arbetsuppgifter:
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av bildande av naturreservat och revidering av skötselplaner för naturreservat.I detta ingår ett planmässigt arbete med fältbesök, kontakter med markägare myndigheter och organisationer och GIS-arbete.I arbetet ingår dessutom handläggning av naturvårdsärenden enligt miljöbalken, miljömålsuppföljning och naturvärdesinventering m.m.

Önskade kvalifikationer:
.Högskoleutbildning med inriktning mot ekologi/ naturvårdsbiologi eller motsvarande
.Relevant erfarenhet med hänsyn till arbetsuppgifterna
.Vana av inventeringar med inriktning mot naturvärdesbedömning
.Förmåga att kunna arbeta målinriktat och självständigt
.God datorvana och erfarenhet av arbete i GIS-miljö
.Körkort för bil

Dina personliga egenskaper är viktiga eftersom arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga och kommunikation för att skapa långsiktigt goda kontakter med andra myndigheter, företag, organisationer och enskilda.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006