Universitetslektor i allmänmedicin med befattning som specialistläkare

Universitetslektor i allmänmedicin med befattning som specialistläkare

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper inom ämnesområdena såsom allmänmedicin, socialmedicin, folkhälsovetenskap, och medicinsk etik.

Vi är sammanlagt ca 350 medarbetare. Till institutionen är även två tvärvetenskapliga centrumbildningar knutna, Centrum för biomedicinsk etik och Centrum för forskning om funktionshinder. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser.  Primärvården i Region Uppsala befinner sig i en expansiv fas och bl a har ett  akademiskt primvårdscentrum (APC)  med två akademiska vårdcentraler inrättats vid Nära vård och hälsa. Förvaltningen har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Länets patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Samarbetet mellan Uppsala universitetet och Nära vård och hälsa, med syfte att stimulera klinisk forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete, omfattar även omställningen mot en effektiv och nära vård.

Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Beskrivning av ämnesområdet: Allmänmedicin är det bredaste av alla medicinska ämnesområden och inkluderar alla vanligt förekommande sjukdomar i alla åldrar. Allmänmedicin kombinerar ett patientcentrerat perspektiv med ett folkhälsoperspektiv. Institutionens forskargrupp inom allmänmedicin bedriver forskningsprojekt inom diabetes, muskeloskeletal smärta och infektionsepidemiologi (covid 19).  Ämnesområdets vetenskapliga bredd och kliniska förankring innebär både tvärvetenskapliga och tvärprofessionella samarbeten.   

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning, och administration. Den sökande förväntas bedriva egen forskning inom ämnesområdet allmänmedicin. Forskningsfinansiering finns redan via erhållna forskningsmedel inom forskargruppen för allmänmedicin. I undervisning ingår genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av studenter och doktorander. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt examination av studenter. I den kliniska tjänstgöringen ingår att arbeta som distriktsläkare vid förvaltningens vårdcentraler. Andra arbetsuppgifter som tex forskning inom Akademiskt Primärvårdscentrum kan tillkomma eller ersätta det kliniska arbetet efter överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen. Uppdrag av administrativ art förekommer också.  I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i allmänmedicin. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i allmänmedicin, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i allmänmedicin till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i allmänmedicin.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Forskargruppsledare Mats Martinell, Mats.martinell@pubcare.uu.se 070-7310076

Prefekt Karin Nordin, Karin.nordin@pubcare.uu.se. 070-6769634

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2022, UFV-PA 2022/109.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Universitetslektor filmvetenskap vikariat 60%

Universitetslektor filmvetenskap vikariat 60%

27 maj 2022

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

27 maj 2022

26 maj 2022

Universitetslektor i pedagogiskt

Universitetslektor i pedagogiskt

25 maj 2022