Universitetslektor i Datalogi

Universitetslektor i Datalogi

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Datalogi

med placering vid Institutionen för datavetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Vi söker en universitetslektor i datalogi med kompetens i gränslandet mellan teoretisk datalogi och artificiell intelligens. Anställningen är placerad på avdelningen Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS) och i forskargruppen inom teoretisk datalogi (TCSLAB) vid Institutionen för datavetenskap, och är en del av det strategiska forskningsområdet inom informationsteknologi och mobil kommunikation, ELLIIT (www.liu.se/elliit), som är ett partnerskap mellan Linköpings Universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till att uppfylla ELLIITs bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och kunskapsspridning. TCSLAB arbetar främst med att studera komplexitetsaspekter hos beräkningsmässigt svåra problem, konstruktion av algoritmer, samt approximationsmetoder och andra inexakta metoder. AI-relevanta tillämpningar som har studerats inom TCSLAB har främst hämtats från villkorsproblem (CSPer) och automatisk planering.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att leda och bedriva oberoende forskning på högsta internationella nivå och att på sikt bygga upp och leda ett externt finansierat forskningsprogram. Ämnesområdet skall vara datalogi med särskilt fokus på teoretisk datalogi och artificiell intelligens. En stor grad av frihet kommer att finnas både i valet av forskningsproblem och valet av metoder för att lösa dessa. Innehavaren av tjänsten förväntas att handleda doktorander och examensarbetare, samt att bedriva undervisning på olika nivåer.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Läs mer på hemsidan https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18028&rmlang=SE

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 mars 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 januari 2022
  • Ansök senast: 1 mars 2022

Liknande jobb


26 maj 2022

Universitetslektor i pedagogiskt

Universitetslektor i pedagogiskt

25 maj 2022

Universitetslektor i musikvetenskap

Universitetslektor i musikvetenskap

25 maj 2022