Universitetslektor i förbränningsmotorer

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Ämne
Förbränningsmotorer 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet förbränningsmotorer inbegriper främst studier som syftar till ökad förståelse av de processer som sker i motorns cylindrar.

Fokus ligger på nya förbrännings-koncept som möjliggör hög verkningsgrad i kombination med låga emissioner, men forskningen omfattar också mer traditionella förbränningsteknologier.

Forskningsmetoderna sträcker sig från termodynamiska motorprov till avancerad optisk diagnostik i transparenta forskningsmotorer. Forskningsområdet omfattar motorns förbränningsprocesser, bränsleeffekter och motorreglering.

 Arbetsuppgifter
En framgångsrik kandidat förväntas spela en ledande roll både inom avdelningens forskning och utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Handledning av doktorander och examensarbetare
- Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå.
- Aktivt arbeta med att utveckla avdelningens forskningsprogram och söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med partners inom näringsliv, akademi och myndigheter.
- Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

 Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller har annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av undervisning inom förbränningsmotorområdet.
- Dokumenterad förmåga att säkra extern forskningsfinansiering.

 Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

 Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 Den sökande skall ha internationellt konkurrenskraftiga forskningsmeriter som matchar avdelningens forskning inom antingen termodynamiska motorprov,  avancerad optisk diagnostik i transparenta forskningsmotorer, motorns förbränningsprocesser, bränsleeffekter och/eller motorreglering. Då samverkan med andra forskare är ett viktigt inslag i forskningen är bred kompetens inom flera av dessa områden meriterande.

 Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 Övrigt
Om sökanden inte har svenska som modersmål förväntas hon/han kunna kommunicera muntligt på svenska inom två år från tillträdet.

 Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Öivind Andersson
+46462228525
Magnus Genrup
+46462229277

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118
None

Postadress

Box 118
Lund, 22100

Liknande jobb