Universitetslektor i Latinamerikastudier

Arbetsbeskrivning

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-01-16.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor i latinamerikastudier omfattar främst undervisning på engelska, handledning, examination, forskning, samt utåtriktad verksam­het. Undervisning kan även ske på spanska eller portugisiska. Innehavaren förväntas bedriva undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Innehavaren ska på grundnivå kunna undervisa inom samtliga undervisningsmoment inom ämnet. Innehavaren förväntas också, inom ramen för anställningen, bedriva forskning samt initiera och leda forskningsprojekt, aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning, hålla sig informerad om utvecklingen inom forskningsområdet samt arbete med institutets tidskrift, Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American Studies. Innehavaren ska vidare vara beredd att åta sig administrativa och ledningsuppdrag såsom studierektor, föreståndare eller prefekt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande utländsk examen samt visat pedagogisk skicklighet. Vidare krävs visad och dokumenterad skicklighet att bedriva samhälls- eller kultur­veten­skap­lig forskning om Latinamerika, samt utbildning med inriktning mot Latinamerika. Den sökande ska vara kvalificerad att undervisa inom så många moment som möjligt i vårt utbud av kurser inom Latinamerikastudier på grund- och masternivå (se, kursutbud) samt förmåga att, tillsammans med lärarkollegiet i ämnet, utveckla våra kurser. Doktorsexamen skall vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. Den sökande ska uppvisa dokumenterad färdighet i talad och skriven engelska och spanska eller portugisiska på akademisk nivå samt erfarenhet av undervisning på engelska. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen bland behöriga sökande fästs lika stor vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid planering, genomförande, utveckling, forsknings­anknytning och utvärdering av undervis­ning samt handledning. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom resultat av egen forskning med inriktning på Latin­amerika med publiceringar i internationella granskade (peer-review) tidskrifter och förlag. Skickligheten ska vara väl dokumente­rad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten, varav den senare bör ligga på en internationellt ledande nivå. Vidare ska sökande visa på dokumenterad god samarbets­för­må­ga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt, förmåga att informera om forskning och utvecklings­­arbete samt förmåga att initiera och genomföra nationella och internationella forsknings­samarbeten.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ken Benson, tfn 08-16 3494, ken.benson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb