Universitetslektor i Matematikdidaktik

Arbetsbeskrivning

Dnr LiU-2014-00885


LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar minst en anställning som
Universitetslektor i Matematikdidaktik
med placering vid Matematiska institutionen

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå, för denna anställning i matematik och matematikdidaktik.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.
genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan.
För att se hela kungörelsen och få information om tillsättningsförfarande, lön, ansökningsförfarande och övriga upplysningar, rörande kungörelsen, se här: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5579

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021