Universitetslektor i religionsvetenskap

Universitetslektor i religionsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.
Religionsvetenskap är ett växande ämne och ingår i Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och finns lokaliserat i Sundsvall.

Undervisningen i ämnet bedrivs med ett brett religionsvetenskapligt perspektiv. Kurser ges på A-AV nivå på distans och i viss utsträckning på campus Sundsvall. Ämnet har forskarkompetensen i tidig judendom, tidig kristendom, gnosticism, fornnordisk religion, samisk religion, hinduism och buddhism. Forskningen i ämnet är övervägande historisk. Ämnet har ett aktivt forskarkollegium med seminarier och forskningspresentationer. I dagsläget har ämnet fyra tillsvidareanställda lektorer och till hösten tillkommer en postdoktoral forskare genom Pro Futura och en doktorand.

Tjänsten innebär till största delen undervisning på grundnivå och på distans.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid den sökandes förtrogenhet med och erfarenheter av att ha undervisat på kurser som ges med distributionsformen IT-distans och att undervisningserfarenheten är bred, det vill säga dokumenterad god kompetens om att undervisa om flera världsreligioner och religionsvetenskaplig teori och metod. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i religionsvetenskap på universitetsnivå.

Forskningsmässigt bör den sökande bedrivit forskning de senaste 4 åren med perspektiv som breddar ämnets nuvarande kompetens. Särskilt meriterande är forskning inom islam. Vetenskaplig skicklighet bedöms i genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Vikt läggs vid samarbetsförmåga och kollegialitet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det religionsvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap, religionshistoria eller motsvarande, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www. miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/ mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska.

Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tidsbegränsad anställning på 50% 2021-01-18—2021-08-31.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, proprefekt Susanna Öhman, mailto:susanna.ohman@miun.se tfn 010-142 81 85 samt av studierektor Anna-Pya Sjödin, mailto:studierektor.religionsvetenskap@miun.se tfn 010-142 81 28. Se även institutionens hemsida: https://www.miun.se/hsv

Ansökan
Till ansökan ska bifogas

- meritförteckning
- redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
- fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande på https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-03.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Universitetslektor i konst- och bildvetenskap

18 maj 2021

Biträdande lektor i kriminologi

Biträdande lektor i kriminologi

18 maj 2021