Universitetslektor i sociologi

Universitetslektor i sociologi

Arbetsbeskrivning

Vi söker en universitetslektor i sociologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Sociologi.

Bakgrund
Sociologin ansvarar för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys, därtill ansvarar ämnet för fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom våra två forskningsinriktningar Arbete, Familj och nära relationer och Miljösociologi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Arbetet omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Tjänsten som universitetslektor innebär undervisning på våra program men också på program och kurser inom närliggande ämnen. Specifikt innebär denna tjänst undervisning inom Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys samt inom Personalvetarprogrammets ram där kurser inom organisation och arbetsliv ingår. Undervisning kan förekomma på engelska samt inom andra närliggande ämnen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga och initiativförmåga är vidare viktiga egenskaper. Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Ytterligare bedömningsgrunder för vetenskaplig skicklighet: 

Särskilt meriterande är internationella publikationer publicerade senast för fem år sedan. Det är meriterande med forskningsinsatser inom organisation- och arbetslivsfrågor, ett område som särskilt knyter an till Personalvetarprogrammet.  

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi önskar ett dokumenterat intresse för och erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Information
Anställningen omfattar 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Provföreläsning kan förekomma som ett led i bedömningen av den pedagogiska skickligheten hos den sökande. Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Erik Löfmarck 019-30 10 29, erik.lofmarck@oru.se eller Ämnesansvarig Jenny Alsarve, jenny.alsarve@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-05-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 maj 2021
  • Ansök senast: 29 maj 2021

Postadress

Fakultetsgatan 1
ÖREBRO, 70182

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021