Universitetslektor i veterinärmedicinsk patologi

Universitetslektor i veterinärmedicinsk patologi

Arbetsbeskrivning

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar läran om sjukliga förändringar i kroppen hos våra sport-, sällskaps- och livsmedelsproducerande djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk). Ämnet inkluderar sjukdomars uppkomst och utveckling, hur sjukliga förändringar yttrar sig i vävnader och organ, mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar relaterar till djurets kliniska tecken på sjukdom. Ämnet innefattar också sjukdomsdiagnostik via obduktioner och preparatundersökningar.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
• utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
• huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
• handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund-och avancerad nivå inom ämnet
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning inom ämnet
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
• handledning och examination på grund- och avancerad nivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• pedagogisk vision och reflektion
• utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• kommunicera om forskning och förmedla rådgivning
• utföra diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation.

Det är meriterande om den sökande har internationell specialistkompetens (diplomate) inom ett för anställningen relevant ämne.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

Sista ansökningsdatum:
2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 februari 2023
  • Ansök senast: 24 april 2023

Liknande jobb


Universitetslektor i datateknik

Universitetslektor i datateknik

7 mars 2023

Minst en universitetslektor i rättssociologi

Minst en universitetslektor i rättssociologi

7 mars 2023

Biträdande universitetslektor i analytisk kemi

Biträdande universitetslektor i analytisk kemi

7 mars 2023