Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för EM-fält i arbetsmiljön är ett område för snabba förändringar. Mer och mer styrs av radiovågor, såväl i kontorsmiljöer som inom industrin. Detta har medfört att vår dagliga exponering för EM-fält förändrats, och med de nya gränsvärden och rekommendationer som införts ställer detta ett ökat krav på mätningar och tolkning av mätresultat.

Kunskapen om EM-fältens påverkan på människan är idag begränsad, och ytterligare forskning måste till för att uppnå full förståelse för växelverkansmekanismerna. Vi arbetar med detta i tvärvetenskapligt samarbete med andra forskningsinstitutioner och vi undersöker också speciellt känsliga grupper och deras exponering. Vår målsättning är att vara en länk mellan forskning och intressenter, dels genom att bedriva egen forskning inom delar av området, dels genom att följa den utveckling som pågår internationellt för att sedan sprida kunskapen och bidra till att forskningsresultaten tillämpas i praktiken.

Forskningsinsatserna under de närmaste åren är fokuserade på följande områden:

Källa: Arbetslivsinstitutet