Biträdande lektor i interaktionsdesign

Biträdande lektor i interaktionsdesign

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Avdelningen för Medieteknik & Interaktionsdesign på KTH är en tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på innovativ design, anpassning och förbättring av existerande system och processer för att underlätta dator- och medieanvändning samt medieproduktion.

Vi arbetar med tekniker och metoder för att stödja mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum.

Ämnesområde

Interaktionsdesign

Ämnesbeskrivning

Ämnet har fokus på formgivning av interaktionen mellan människa och teknik på ingenjörsvetenskaplig grund. Det innefattar formgivning av skärmbaserad interaktion, såsom web- eller mobila tjänster. Det innefattar även formgivning med nya material såsom trådlösa robotmaterial, olika data-drivna AI-baserade adaptiva interaktioner, eller formförändrande material.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet, inkluderande handledning av doktorander. Den biträdande lektorn förväntas bygga upp en egen forskargrupp med starka internationella relationer. Därutöver ingår undervisning på grundnivå inom interaktionsdesign och medieteknik-området och på avancerad nivå inom interaktionsdesign.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
- tvärvetenskapligt kunnande av relevans för formgivning, estetik och etik i interaktionen mellan människa och maskin

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- postdoktors- eller annan vistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Göran T Marklund, professor
goranmar@kth.se, +46 8 790 76 95
Mikael Visén, personalhandläggare
visen@kth.se, +46 8 790 84 89
Danupon Nanongkai/
danupon@kth.se
Ingela Somp/ HR
somp@kth.se
Oscar Quevedo Teruel, universitetslektor
oscarqt@kth.se
Mikael Visén, personalhandläggare
rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Håkan Hjalmarsson, professor
hjalmars@kth.se, +46 8 790 42 57
Bo Wahlberg, professor
bo@kth.se, +46 8 790 72 42
Cristian Rojas, universitetslektor
crro@kth.se, +46 8 790 74 27
Hedvig Kjellström, professor
hedvig@kth.se, +46 8 790 69 06

Sammanfattning

Besöksadress

Brinellvägen 8
None

Postadress

Brinellvägen 8
Stockholm, 10044

Liknande jobb


22 september 2020

22 september 2020