Biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Vi söker en biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap inriktad mot Film och medier för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är medie- och kommunikationsvetenskap.

Bakgrund
Örebro universitet genomför en satsning på meriteringsanställningar. Syftet är att stärka den strategiska kompetensförsörjningen och karriärvägarna för yngre forskare.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt orienterat ämne med en omfattande forskningsverksamhet och en stark internationell profil. Ämneskollegiet består i dagsläget av tre professorer, en professor emeritus, tretton lektorer (varav fem docenter), två forskare, tre adjunkter samt tre doktorander.

Forskningsämnet MKV har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Den här utlysningen syftar till att stärka profilområdet Film och medier som vid Örebro universitet inkluderar men också överskrider de traditionella gränserna för ämnet filmvetenskap. För mer information om profilområdet, se: https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g214

Arbetsuppgifter
Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning och samverkan. En biträdande lektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande lektor ska även bidra till universitetets utveckling.

Arbetsuppgifterna består av 70% forskning. Forskningen bedrivs i ett självständigt forskningsprojekt i samverkan med forskare inom inriktningen Film och medier. Arbetsuppgifterna består även av 30% undervisning. Undervisningen sker i huvudsak inom Filmprogrammet, en kandidatutbildning som inbegriper kurser i filmteori, filmanalys, filmhistoria, liksom kurser om teorier och metoder inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Undervisningen kan även bestå av handledning och examination av självständiga arbeten. Undervisning på kurser i beställningsfilm, kortfilmsproduktion och videoessäer kan också bli aktuellt.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Som biträdande lektor betraktas du som en framtida forskningsledare. Du kommer därför ingå i ett universitetsgemensamt program för biträdande lektorer. I programmet behandlas bland annat frågor om ledarskap, publiceringsstrategier och forskningsfinansiering.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se hela annonsen på vår hemsida.

Befordran till universitetslektor
En biträdande lektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier.

En förutsättning för en befordran är att det finns ett verksamhetsbehov i det aktuella ämnet av en universitetslektor och att en särskild prövning av behörigheten görs. Grunden för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är dels att den sökande uppfyller de kriterier och krav som angavs i anställningsprofilen vid anställningens ingång som biträdande lektor, dels de för universitetslektor fastställda behörighets- och bedömningsgrunderna som gäller vid befordringstillfället och utifrån respektive fakultetsnämnds riktlinjer för anställning. Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Dessutom ska vid befordran behörighetsgrundande högskolepedagogisk utbildning vara genomförd. En god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska ska uppvisas, på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader och tidigast 12 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor i samma ämne.

Information
Omfattningen för denna anställning är 100%. Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Göran Eriksson 019-30 38 15, e-post: goran.eriksson@oru.se eller enhetschef Annika Gardhorn,01930 39 56, epost: annika.gardhorn@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida.

Sista ansökningsdag är 2022-10-28. Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 september 2022
  • Ansök senast: 28 oktober 2022

Liknande jobb


Lektor i viola

22 november 2022

Lektor i orkesterdirigering

22 november 2022

10 november 2022

10 november 2022