Biträdande lektor i reglerteknik med inriktning mot transportsystem

Arbetsbeskrivning

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH 13 400 studenter på grundnivå och avancerad nivå och nästan 1900 forskarstuderande. KTH har 4900 anställda.

Skolan för elektro- och systemteknik bedriver forskning och utbildning inom elektroteknik, systemteknik, informations- och kommunikationsteori, rymd- och fusionsplasmafysik och elkraftteknik. I denna dynamiska miljö arbetar ca 380 personer, varav hälften är doktorander, många med utländsk bakgrund. Våra forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med industripartners och med forskarkollegor i Sverige och utomlands. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningarna i elektroteknik samt sju mastersprogram med högt söktryck och nära koppling till våra profilområden.

Avdelningen för reglerteknik bedriver grundforskning inom modellering, styrning och optimering av dynamiska system och nätverk med tillämpningar inom bland annat fordonssystem, kommunikationsteknik, process- och energisystem samt biologi. Forskningen bedrivs inom ACCESS Linnaeus Centre, ett av Europas största forskningscenter inom nätverkssystem, och inom EU-projekt. Dessutom har avdelningen ett väl utvecklat akademiskt nätverk och samarbetar med forskare vid Caltech, ETH Zürich, MIT, Stanford, UC Berkeley och flera andra universitet.

ARBETSUPPGIFTER
Ämnesområde
Reglerteknik med inriktning mot transportsystem

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar integration av informations- och kommunikationsteknik för reglering av fordons- och transportsystem. Fokus är på teori- och metodutveckling inom reglerteknik och informationsbehandling med inriktning mot samverkande vägfordon- och infrastruktursystem.

Arbetsuppgifter
Egen forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av masterstudenter och doktorander, samt till viss del administrativa uppgifter och ledningsuppdrag inom transportområdet på KTH.

Den biträdande lektorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH.

Indikera referensnummer E-2014-0085 och ditt namn på ärenderaden. För att underlätta sakkunnigbedömning bör ansökan skrivas på engelska. Ansökan inklusive bilagor skall skickas som en enda PDF-fil.

Ansökan ska i största möjliga mån följa ”CV-mall för anställning av lärare”, se http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907

KVALIFIKATIONER
Behörighet
Behörig att anställas har den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av sökande bör avse den sökandes potential till utveckling på lång sikt.
Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet och att undervisa inom ämnet på grundnivå och avancerad nivå. Visad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet är av särskild vikt och ska vara dokumenterad genom presentationer och publikationer i ansedda konferenser och tidskrifter. Av betydelse är även dokumenterad vetenskaplig verksamhet inom reglering av vägfordon i samverkan med andra fordon och med transportinfrastruktur. Stor vikt tillmäts förmåga att driva forskning i samarbete med externa intressenter, att samverka över ämnesgränser, experimentell verksamhet liksom erfarenhet av forskningssamarbete med industri och samhälle.
Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor

Generella bedömningsgrunder vid befordran till lektor
För befordran gäller som bedömningsgrunder förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter, och sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Särskild vikt kommer även att läggas vid visad skicklighet i undervisning samt handledning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Irina Radulescu, HR-ansvarig
E-mail: irinar@kth.se, Tel. 08-790 63 21
Dimos Dimarogonas, universitetslektor
E-mail: dimos@kth.se, Tel. 073-965 75 95
Ragnar Thobaben, lektor, kommunikationsteori
ragnart@kth.se
György Dán, lektor, kommunikationsnät
gyuri@kth.se
Henrik Sandberg, lektor, reglerteknik
hsan@kth
Wouter van der Wijngaart, professor
Wouter@kth.se, 073-325 4021
Irina Radulescu, HR-ansvarig
irinar@kth.se, 08 -790 6321
Patrik Hilber, docent
hilber@kth.se, 08-790 7772
Irina Radulescu, HR-ansvarig
irinar@kth.se, 08 - 790 63 21
Panos Papadimitratos, universitetslektor
papadim@kth.se, https://people.kth.se/~papadim/

Sammanfattning

Besöksadress

10044 Stockholm
None

Postadress

Osquldas väg 10
Stockholm, 10044

Liknande jobb


15 november 2021

10 november 2021

Systemingenjör Mekatronik

Systemingenjör Mekatronik

8 november 2021