Biträdande universitetslektor i Datormodellering inom Organisk elektronik

Biträdande universitetslektor i Datormodellering inom Organisk elektronik

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i Datormodellering inom Organisk elektronik med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet för anställningen är Organisk elektronik, inom vilket organiska ledande material utvecklas, studeras och appliceras. Anställningen kommer vara placerad vid avdelningen Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), inom enheten för Teori och Modellering (TMOD). Vid LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att utveckla nya enheter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Vår forskning inkluderar syntes, materialvetenskap, teori, och design och studier på elektroniska komponenter och system, som spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 130 forskare och är uppdelat i drygt tio forskningsgrupper. Inom TMOD utvecklar och applicerar vi numeriska och teoretiska metoder för att beskriva och simulera organiska material och komponenter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för anställningen inkluderar i huvudsak forskning med fokus på beräkningsdesign av nya organiska luminoforer för ljusdioder och transistorer, men inkluderar även handledning och utbildning av doktorander samt till mindre del utbildning på grundläggande och avancerad nivå i organisk elektronik. Forskningen ska bedrivas inom området organiska elektroluminiscerande material, vilket inkluderar frågeställningar om och utveckling av följande delprojekt: i) Beräkningsdesign av nya blåemitterande material för effektiva, stabila och långlivade lysdioder. ii) Utveckling av syntetiska protokoll som leder till material som involverar teoretiska studier av reaktionsmekanismer både avseeende termodynamiska och kinetiska aspekter. iii) Förklaring av optiska egenskaper för syntetiserade material med fokus på fotofysikaliska mekanismer för ljusemission av enskilda molekyler och molekylära aggregat. iv) Implementering av designade material i elektroniska komponenter (dioder och transistorer) inklusive komponentsdesign och teoretisk modellering av gränsytor. v) optimering av driftsegenskaper för tillverkade komponenter av ljusemitterande dioder och transistorer genom alternativa lösningar för energiöverföring i ljusemitterande dioder och transistorer, såsom generering av exciplexemission, triplet-tripletförintelse och termiskt aktiverad fördröjd fluorescens. Att hitta komplexa lösningar och samordning av teoretiska, syntetiska och tekniska aspekter är en viktig del av forskningen inom detta område. Forskningen kräver också användning av ett antal kvantkemiska metoder såsom Täthetsfunktionalteori och dess tidsberoende icke-stationära variant, Bader's teori om "Atomer i molekyler", ab initio CASSCF och CASPT2-metoder, och molekylär dynamik. Bland målmaterialen bör fokus riktas mot blåemissiva ledande oligomerer och polymerer, rumstemperaturfosforer, donatoracceptordyader, organiska halvledare med låg molekylvikt, fotokroma och mekanokroma föreningar.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2021-02-12. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 januari 2021
  • Ansök senast: 12 februari 2021

Liknande jobb


Forskningsingenjör i nanostrukturer tillväxt och optiska egenskaper

Forskningsingenjör i nanostrukturer tillväxt och optiska egenskaper

23 februari 2021

23 februari 2021

18 februari 2021

18 februari 2021