Biträdande universitetslektor i estetik

Biträdande universitetslektor i estetik

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Filosofiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av praktisk filosofi, teoretisk filosofi och estetik.

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet har för närvarande omkring 40 anställda lärare, forskare och doktorander. Utbildning bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.filosofi.uu.se. Institutionen behöver förstärkning både vad avser undervisning och forskning i estetik och söker därför en biträdande lektor i estetik.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn förväntas ansöka om befordran till universitetslektor mot slutet av fyraårsperioden. Kriterier för befordran till universitetslektor finns i Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.  

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och examination inom filosofisk estetik. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50 %. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för anställning som universitetslektor för vilken det ställs högre krav på behörighet. Undervisningsmaterialet kommer främst att utgöras av kurslitteratur som hör till den analytiska filosofiska estetiken. Till arbetsuppgifterna hör att bygga broar mellan estetik och praktisk filosofi och teoretisk filosofi och även med andra institutioner på fakulteten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i estetik eller filosofi samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Den sökande förväntas ha en bakgrund i filosofi och först och främst forska inom den analytiska estetiken.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa och administrera på engelska och svenska. Den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsätts kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Med tanke på undervisningens och karaktär och innehåll, kommer stor vikt att fästas vid en god förtrogenhet med och erfarenhet av att använda de metoder och frågeställningar som används inom analytisk estetik.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ytterligare information
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande bör inkludera en lista på högst två referenspersoner i ansökan. Referenser kan kommas att kallas i ett senare skede.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (max två)

För ytterligare information se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930.

Upplysningar om anställningen lämnas av lämnas av prefekt Matti Eklund, matti.eklund@filosofi.uu.se.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2022, UFV-PA 2021/4373.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Biträdande lektor i genusvetenskap

Biträdande lektor i genusvetenskap

20 maj 2022

Universitetslektor i matematik

Universitetslektor i matematik

20 maj 2022

Biträdande universitetslektor i genusvetenskap

Biträdande universitetslektor i genusvetenskap

20 maj 2022

Assistant Professors in Finance

Assistant Professors in Finance

20 maj 2022