Biträdande universitetslektorer i medicinsk vetenskap

Biträdande universitetslektorer i medicinsk vetenskap

Arbetsbeskrivning

Vi söker två biträdande lektorer i medicinsk vetenskap (företrädesvis mot specialiteter inom Kardiologi och Kirurgi/Urologi) för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: medicinsk vetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bedrivs forskning och utbildning i en translationell vetenskaplig miljö. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet startade januari 2011. Examensrätt för det 6-åriga läkarprogrammet erhölls 2020 och startade hösten 2021. Läkarprogrammet vid Örebro universitet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling samt består av sex teman som utgår från kroppens organ och funktioner.

Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna inom biomedicin i en nära samverkan med den kliniska forskningen. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på meriteringsanställningar och som ett led i den fortsatta utbyggnaden av läkarprogrammet söker vi två biträdande universitetslektorer inom ämnet Medicinsk vetenskap, företrädesvis inom Kardiologi och Kirurgi/Urologi. Dessa specialiteter har institutionen i sin kompetensförsörjningsplan identifierat som angelägna att fylla. Vi välkomnar dock även ansökningar från övriga specialiteter.

Om så önskas kan en viss del klinisk tjänstgöring ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifter       
Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (minst 50% av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I detta ligger att prioritera att genomgå de pedagogiska utbildningar som specifikt ges för utbildningsprogrammen på institutionen. För denna anställning finns möjlighet till en viss del klinisk tjänstgöring som specialistläkare.
I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

Innehavaren av anställningen skall bedriva klinisk forskning som är relevant för Örebro universitet och Region Örebro län och verksamt bidra till utvecklingen av den kliniska forskningen vid lärosätet. Innehavaren skall även bidra till undervisning inom de program som ges vid institutionen såsom läkarprogrammet och masterutbildningar samt i forskarutbildningen. Vederbörande ska också bidra till fortsatt utveckling av pedagogiska strukturer och processer vid institutionen såsom kursutveckling och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen. Undervisning och handledning kan även förekomma inom andra närliggande program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå.

Örebro universitet ser de biträdande lektorerna som framtidens forskningsledare.  Samtliga biträdande lektorer skall därför delta i ett fakultetsöverskridande utvecklingsprogram kring ledarskap, konflikthantering, omvärldsanalys, kommunikation, anslagssökande, mm.

För denna specifika anställning är arbetsuppgifterna fördelade enligt följande: Forskning 50% och Undervisning 50% med möjlighet till klinisk tjänstgöring under delar av denna tid.  

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring eller andra liknande omständigheter.

Då anställningen även innefattar klinisk tjänstgöring och undervisning krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Se bedömningsgrunder samt information om befordran till universitetslektor i annonsen i sin helhet på oru.se.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Svante Hugosson 019-30 13 19, e-post: Svante.hugosson@oru.se eller programansvarig för läkarprogrammet Marita Andersson Grönlund, 019-30 13 43, e-post: marita.andersson-gronlund@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro universitet
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 5 juli 2022
  • Ansök senast: 15 september 2022

Liknande jobb


Biträdande lektor i statskunskap

Biträdande lektor i statskunskap

30 september 2022

Biträdande lektor i sociologi

Biträdande lektor i sociologi

30 september 2022

30 september 2022

30 september 2022