Biträdande universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap

Biträdande universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning söker vi nu två biträdande universitetslektorer i hälso -och vårdvetenskap, ämnesområde omvårdnadsvetenskap, för en tidsbegränsad anställning på fyra till sex år. Efter sedvanlig prövning övergår därefter tjänsten till anställning som universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett flertal olika utbildningar på grund-, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Vid Enheten för omvårdnad finns sjuksköterskeprogrammet och fem specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med samhällets hälso- och sjukvård. Läs mer om vår verksamhet

Inom hälso- och vårdvetenskap finns ett mångvetenskapligt perspektiv i studiet av hälsofrämjande, förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande åtgärder. Forskningen inom hälso- och vårdvetenskap har en stark klinisk anknytning och organiseras i forskargrupper.

Arbetsuppgifter    
Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (minst 50% av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering.

En biträdande universitetslektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande universitetslektor ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området. Tjänsten innefattar också undervisningsansvar för såväl teoretiska som kliniska kursmoment, undervisning på Kliniskt Träningscenter (KTC) samt handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå. Administrativ tid och kompetensutveckling ingår. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram på samtliga nivåer.

Örebro universitet ser de biträdande lektorerna som framtidens forskningsledare.  Samtliga biträdande lektorer skall därför delta i ett fakultetsöverskridande utvecklingsprogram kring ledarskap, konflikthantering, omvärldsanalys, kommunikation, anslagssökande, m.m.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Sökande ska vara legitimerad sjuksköterska.

Läs mer om bedömningsgrunder och information om befordran till universitetslektor i annonsen i sin helhet på oru.se.

Information
Anställningen är tidsbegränsad under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100% och fördelningen är 50 % forskning samt 50 % undervisning och administration. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Elisabet Welin tel 019-303293, e-post: elisabet.welin@oru.se eller enhetschef Christina Hedenskog tel 019-303224, e-post christina.hedenskog@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro universitet
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 5 juli 2022
  • Ansök senast: 15 september 2022

Liknande jobb


4 oktober 2022

Biträdande lektor i statskunskap

Biträdande lektor i statskunskap

30 september 2022

Biträdande lektor i sociologi

Biträdande lektor i sociologi

30 september 2022

30 september 2022