Byggledare Stål och Målning till Trafikverket

Arbetsbeskrivning

Vi söker Byggledare Stål och Målning för Klaffbro Vänersborg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende Stål och Målning samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Byggledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Byggledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen.

Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten. Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter och ansvar
Byggledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att
leda projektets arbete inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet
delta i bygg- och ekonomimöten
lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
vara projektets motpart till ansvarig förvaltare
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts
medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare
hantera avvikelser
följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom Stål och Målning
medverka vid upphandling
uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
samt vidarerapportering
rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten
föra dagbok över projektet
delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende Stål och Målning genomförs enligt överenskomna planer
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda arbeten
följa upp kontroller i projekterings- och produktionsfasen

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom det aktuella teknikområdet Stål och Målning.

Konsulten ska ha utbildning i TR-Stål/K (Kravdokument för kompetenser TR-stål,
SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål) eller likvärdig kunskap.

Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position:
delprojektledare, byggledare eller byggplatsuppföljare med ansvar för teknikområdet
Stål och Målning. Uppdragen ska vara byggnation av rörliga stålbroar, varav ett av referensuppdragen genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 100 mnkr.

Utöver de två ovanstående referensuppdragen ska konsulten lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position: delprojektledare, byggledare eller
byggplatsuppföljare. Uppdragen ska vara anläggningskonstruktioner med stål och
målning för utomhusmiljöer som genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 5 mnkr.

Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.

Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.

Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”

Konsulten ska ha utbildning för BASÄVISTA- Att enskilt vistas i spår.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)

Meriterande

Konsulten är Kvalitétsmedveten. Är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger vikt vid att man lever upp till dessa.

Konsulten har Specialistkunskap inom stål och målning. Förstår de fackmässiga
aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.

Konsulten är Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens ...

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Centio
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 augusti 2023
  • Ansök senast: 19 januari 2024

Liknande jobb


Arbetsledare inom lokalvård

11 oktober 2023

Måleri arbetsledare

21 april 2023

15 december 2022