Doktorand

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.



Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.



Arbetsuppgifter
Doktoranden skall arbeta med den kvantteoretiska beskrivningen av mångpartikelsystem (nanostrukturer och kalla atomer i kvantoptiska fällor). Specifikt skall kvant-termodynamiska processer i mångpartikelsystem och kopplingen till värmebad undersökas, vilket också innefattar metoder från stokastisk termodynamik och system vid icke-jämvikt. Tyngdpunkten i arbetet ligger på den teoretiska och beräkningsfysikaliska modelleringen. Samarbete med experimentella forskningsgrupper inom NanoLund är planerat.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. .I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå
eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande)
eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet,
eller
- Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav, samt goda kunskaper i kvantmekanik och programmering (c++ eller liknande).



Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga bedömningsgrunder/meriter:
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet. Dokumenterad erfarenhet inom dynamiska processer av kvanttillstånd, mångpartikelfysik och statistisk termodynamik, samt kompetens inom numerisk modellering av kvantmekaniska mångpartikelsystem är meriterande.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Övrigt
Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Anne L'Huillier
+46462227661
Joakim Bood, Senior Lecturer
+46462229790, joakim.bood@forbrf.lth.se
Heiner Linke, heiner.linke@ftf.lth.se
+46462224245
Olle Lundh, University lecturer
+4646 222 9568
Claes-Göran Wahlström
+46462227655
Minna Ramkull
+46462221422
Zhongshan Li
+46462229858, zhongshan.li@forbrf.lth.se
Jörgen Larsson
+46 46 222 3099
Marcus Aldén
+46462227657
Jörgen Larsson, professor
+46462223099, jorgen.larsson@fysik.lth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Professorsgatan 1
None

Postadress

Professorsgatan 1
Lund, 22100

Liknande jobb


Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad

1 december 2020

The Department of Physics seeks 10 PhD students

The Department of Physics seeks 10 PhD students

1 december 2020

Doktorand inom nätverkssäkerhet

Doktorand inom nätverkssäkerhet

1 december 2020

Doktorand i teoretisk fysik

Doktorand i teoretisk fysik

1 december 2020