Doktorand, Agrarhistoria

Doktorand, Agrarhistoria

Arbetsbeskrivning

Människor i brytningstidInstitutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.  Vid institutionen bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och enheten för Miljöintegrering med Sidas helpdesk. Stad och land har ca 170 medarbetare.

Avdelningen för agrarhistoria bedriver en bred forskning kring den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort från förhistorisk tid till idag.
Människor i brytningstid – en svensk by under den agrara och industriella revolutionen
Det övergripande projektet handlar om människor på landsbygden och deras roll under 1800-talets stora samhällsomvandlingar, den agrara och den industriella revolutionen. För att förstå hur dessa förändringar genomfördes behöver man förstå vad som hände lokalt, ända ner till hur enskilda hushåll och individer agerade. I detta projekt kommer ett lokalsamhälle i södra Dalarna närstuderas tack vare ett unikt källmaterial bestående av bondedagböcker, bevarade gårdsarkiv om sådd och skörd, mjölkmängder, listor på vilka som arbetade som daglönare och vad de fick i lön, inkomster av olika slag och utgifter för inköp till hushållet. Det finns också personlig brevkorrespondens. Dessa detaljerade gårdsmaterial kombineras med information från offentliga arkiv, såsom bouppteckningar, mantalslängder, historiska kartor mm, vilket ger oss kunskap om gårdarnas förutsättningar.

Centralt i projektet är att relatera det som hände på mikronivån, i gårdar och i bygden, till det som hände i samhället i stort. Bland annat frågar vi oss vad som förändrades, hur förändringen gick till, i vilken ordning förändringar skedde och vad som blev konsekvenserna för enskilda människor och i större skala. En viktig övergripande fråga är i vilken mån som dessa Dalabönder drogs med, höll emot eller kanske drev på jordbrukets omvandling. En annan viktig fråga som projektet avser studera är idén om att agrara hushåll präglades av specifika köns- och åldersregimer vad gäller deras organisation av arbete och socialt liv. Genom dagböckerna och annat material på gårdsnivå kan vi analysera sociala och ekonomiska relationer inom hushållen med avseende på bl.a. kön och position inom hushållet och deras eventuella förändring över tid.

Doktoranden kommer att utföra en självständig forskningsuppgift inom det övergripande projektet och utformningen av denna samt exakta frågeställningar tas fram i samarbete mellan doktoranden och huvudhandledaren. Under den fyraåriga doktorandtiden skall doktoranden skriva en doktorsavhandling samt ta kurser motsvarande 90 hp. Projektet leds av professor Patrick Svensson som också kommer att verka som huvudhandledare för doktoranden. Såväl forskare från avdelningen som forskare vid institutioner som bedriver liknande forskning kommer att komplettera huvudhandledaren som biträdande handledare.

Kvalifikationer

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För den aktuella tjänsten krävs att examen/studierna har varit i historia, ekonomisk historia, kulturgeografi eller motsvarande. Det krävs goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska. Erfarenhet att läsa tidigmoderna handskrivna källor på svenska är en merit. Då projektet bl.a. studerar sociala nätverk är kunskap i nätverksanalys en tillgång. Sökanden måste vara systematisk och noggrann, nyfiken och kritisk, ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt.

Ansökningskrav: Ansökan ska innehålla (i) ett brev (högst 2 A4-sidor) som beskriver dina forskningsintressen och kvalifikationer samt hur dessa passar den annonserade tjänsten; (ii) komplett CV, publikationslista (om det finns) och kontaktuppgifter; (iii) PDF-filer med kurser från kandidat- och magisterexamen; (iv) en kopia av examensarbete på master- eller kandidatnivå; (v) två (akademiska) referenspersoner med kontaktuppgifter.

Beskriv både det bredare forskningsområdet och det specifika projektet avhandlingsarbetet ska bedrivas inom; forskningsmiljön på institution eller motsvarande; typ av metoder och arbetssätt;

 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand

Tillträde:
1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontakt
Patrick Svensson

patrick.svensson@slu.se

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 december 2020
  • Ansök senast: 31 januari 2021

Liknande jobb


Doktorand i energiomställning

Doktorand i energiomställning

7 maj 2021

Doktorand inom boreala skogars ekologi

7 maj 2021

Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet

7 maj 2021

PhD student position in Business Economics

7 maj 2021