Doktorand i astronomi och astrofysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områdena har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vår internationella renommé.En doktorandanställning med inriktning på studier av galaktisk dynamik med hjälp av Gaia-data

Gaia-satelliten, uppsänd 2013 av den europeiska rymdorganisationen ESA, är ett rymdprojekt som syftar till att kartlägga Vintergatan genom att mäta positioner, parallaxer och egenrörelser för mer än en miljard stjärnor.

Gaias vetenskapliga syfte spänner över ett mycket brett område och projektet kommer framför allt att revolutionera vår kunskap om Vintergatans struktur och utveckling. Dess astrometriska data kompletteras av låg-upplösta spektrofotometriska data för astrofysikalisk klassificering av objekten samt, för de ljusare stjärnorna, av radialhastighetsmätningar. De första resultaten offentliggjordes i september 2016 och kommer att följas av flera utgåvor, fram till de slutliga resultaten som förväntas bli släppta omkring 2023.

Den sökande kommer att arbeta inom ämnesområden relaterade till galaktisk dynamik. Noggrann analys av astrometriska data från Gaia-satelliten, tillsammans med kompletterande genommönstringar som Radial Velocity Experiment (RAVE) gör det möjligt att söka svar på viktiga frågor om bildandet och utvecklingen av vår galax. Studenten kommer att arbeta med ett eller flera projekt, exempelvis (1) användning av Gaia-data för att undersöka Vintergatans fundamentala egenskaper och solens position i galaxen; (2) användning av Gaia-data och n-kropparssimuleringar för att få kunskap om strukturen hos Vintergatans spiralarmar; och (3) modellering av stjärnströmmar i Vintergatans yttre delar, där "gap" i strömmarna kan avslöja förekomsten av klumpar av mörk materia. Preliminära resultat som offentliggörs i de första utgåvorna av Gaia-data är troligen inte tillräckligt noggranna för att slutgiltigt lösa dessa problem, men kommande utgåvor kommer att ha högre noggrannhet och göra det möjligt att nå större volymer för dessa studier. För att undvika ogrundade slutsatser är det viktigt att analysen görs i ett statistiskt ramverk som tar hänsyn till de korrelationer som finns i data från Gaia och andra genommönstringar. Även om dessa korrelationer förväntas vara små, kan de bli betydelsefulla när stora datamängder analyseras.

Studenterna förväntas dessutom att läsa ett antal kurser motsvarande 60 högskolepoäng. Dessa studier skall vara av både fördjupande samt breddande karaktär. Ytterligare information kring kursstudierna finns i studieplanen http://www.naturvetenskap.lu.se/upload/LUPDF/natvet/FU/Studieplan/astronomi.pdf samt på institutionens websidor för forskarutbildningen i astronomi och astrofysik http://www.astro.lu.se/Education/FU/courses.html.

 

Behörighet

Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan http://www.naturvetenskap.lu.se/upload/LUPDF/natvet/FU/Studieplan/astronomi.pdf. I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i fysik, matematik och/eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund
Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas till forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsexamen under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att bedömas baserat på uppnådda studieresultat på grund- och avancerad nivå, kvalitén på eventuella examensarbeten eller annat självständigt arbete, övriga relevanta kunskaper och färdigheter, samt annan tillhandahållen information, och intervjuer. Intervjuerna kan hållas antingen via telefon/skype eller i fysiskmötesform.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

David Hobbs, universitetslektor
046-2221573, david@astro.lu.se
Paul McMillan, forskare
046-2227312, paul@astro.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad

1 december 2020

The Department of Physics seeks 10 PhD students

The Department of Physics seeks 10 PhD students

1 december 2020

Doktorand inom nätverkssäkerhet

Doktorand inom nätverkssäkerhet

1 december 2020

Doktorand i teoretisk fysik

Doktorand i teoretisk fysik

1 december 2020