Doktorand i biologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Projektbeskrivning
De pågående minskningarna av pollinatörer är ett hot mot fortplantningen hos vilda växter och produktionen av odlade grödor, men vår förståelse av de bakomliggande orsakerna till att pollinatörerna minskar är fortfarande i sin linda.

I det här projektet ska vi undersöka om tidsmässig och rumslig variation i blomresurser, kopplade till jordbruksintensifiering, påverkar olika arter av humlor på olika sätt. Vi kombinerar replikerade "rum-för-tid-substitutionsstudier" på landskapsskala med moderna molekylära metoder för att undersöka hur humlearter med olika funktionella egenskaper påverkas av landskapsförenkling, ökad fragmentering, och förändrad tidsmässig sammansättning av blomresurserna.

Doktoranden kommer att studera humlors diet, landskapsutnyttjande, kolonitillväxt och reproduktionsframgång. Kvantifiering av humlornas diet kommer att utföras genom en kombination av direkta fältobservationer och pollenanalyser, med hjälp av moderna tekniker med hög kapacitet som bygger på DNA-meta-barcoding eller datoriserad bildanalys. I ett replikerat fältexperiment på landskapsskala kommer landskapsförenklingens effekt på födosök, fitness och fenotypisk variation hos en humleart att testas direkt. Vi lägger till en historisk tidsdimension genom att använda äldre humlor, som finns på Zoologiska muséet i Lund, för att studera hur humlornas diet har förändrats över tiden, i förhålande till landskapsförändringar. Beteendestudier kommer att ge en mekanistisk förståelse av hur humlors födosök påverkas av landskapets sammansättning och kvalitet. Projektet kommer att kunna förklara varför humlor med olika strategier påverkas olika av landskapsförändringar.

Erfoderliga kvalifikationer
Sökande ska ha Master-examen inom Ekologi, Bevarandebiologi eller motsvarande ämne. Dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av projektets fält- det vill säga insektsekologi, beteendestudier, molekylär analys- är önskvärt. God kunskap i talad och skriven engelska krävs och dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska är önskvärt. Erfarenhet av GIS är en merit. Förmåga och intresse av att utföra fältarbete, arbeta väl självständigt samt samarbeta är nödvändigt, liksom goda kommunikationsegenskaper. Fältarbete är en viktig del av projektet och körkort är därför ett krav.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Dacke, lektor
+46462229336
Tina Nilsson, personalsamordnare
+46462229562
Niklas Wahlberg, professor,
niklas.wahlberg@biol.lu.se
Dan Nilsson, professor,
dan-e.nilsson@biol.lu.se, 046-2229345
Tina Nilsson, personalsamordnare
tina.nilsson@science.lu.se, 046-2229562
Carin Jarl Sunesson, universitetslektor
046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
Lars Fredriksson, Servicetekniker,
lars.fredriksson@biol.lu.se 046-2229474
Carl Sjökvist, Intendent,
carl.sjokvist@biol.lu.se 046-2223803
Tina Nilsson, personalsamordnare,
+46462229562
Enhetschef professor Staffan Bensch
046-2224292, staffan.bensch@biol.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Postdoktor inom Parkinsons sjukdom

30 oktober 2020

Doktorand vid avdelningen för reumatologi

Doktorand vid avdelningen för reumatologi

29 oktober 2020

4 doktorander i tillämpad geokemi

4 doktorander i tillämpad geokemi

29 oktober 2020

Doktorand

Doktorand

29 oktober 2020