Doktorand i Biologi

Doktorand i Biologi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Projetbeskrivning och arbetsuppgifter
Koppling av ekologiska och genomiska egenskaper hos svampar till deras nedbrytningsmekanismer.

Jämförande genomik har gett oss en extraordinär möjlighet att förstå svampevolution och koppla genomiska egenskaper hos svampar till deras ekologi. Sambandet mellan sönderdelningsmekanismer, ekologi och gener förblir emellertid bara delvis förstådd. Huvudmålet med projektet är att få en molekylär förståelse av förna- och vednedbrytningsmekanismer hos saprotrofiska svampar med spektroskopiska metoder och spridningsmetoder. En bred uppsättning arter som representerar olika ekologiska nischer, nedbrytningsmekanismer och evolutionshistoria kommer att undersökas. På detta sätt täcks arter med olika genomiska och ekologiska egenskaper in. Genom laboratorieexperiment på nedbrytning av lignin, cellulosa, kitin och komplexa substrat som trä, kommer bibliotek med spektroskopiska och röntgenspridningsdata att genereras och analyseras för att därefter härleda och identifiera viktiga spektralsignaler ("nedbrytningssignaturer"). Dessutom kommer effekten av miljöfaktorer, såsom lätttillgängliga kväve- och kolkällor, på svamparnas nedbrytningsaktivitet av cellulosa, lignin och kitin att undersökas. Projektet kommer att ge betydande insikter i svamparnas fysiologi och ekologi, men också i de mekanistiska aspekterna av nedbrytning av organiskt material, som är kopplat till användningen av svampar i biotekniska tillämpningar. En del av arbetsuppgifterna kommer att omfatta laboratoriearbete i kombination med inhämtning av spektroskopiska data, dataanalys och presentationer samt förberedelse av manuskript. Du kommer främst att arbeta med din handledare Dimitrios Floudas.

Kravprofil
Kandidater bör inneha en avancerad universitetsexamen (M.SC. eller motsvarande erfarenhet) inom biologi, miljövetenskap eller motsvarande område. Tidigare erfarenhet av vibrationsspektroskopi, mikrobiologi eller svampbiologi, samt dokumenterad erfarenhet av forskning och laboratoriearbete är önskvärda meriter. Mycket goda kunskaper i engelska erfordras.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev som beskriver skälen för ansökan samt en beskrivning av tidigare utbildning och forskningsintressen på högst två sidor. Den ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av examina, utskrifter av akademiska dokument och kontaktinformation (telefon, e-post) för minst två personliga referenser. Relevanta publikationer kan också bifogas, inklusive godkända vetenskapliga uppsatser och avhandlingar (t.ex. examensarbete).
Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i Kemiteknik

Doktorand i Kemiteknik

12 maj 2021

Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

12 maj 2021

En doktorand i Aerosolteknik

En doktorand i Aerosolteknik

12 maj 2021

12 maj 2021