Doktorand i bioteknik

Doktorand i bioteknik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Doktorand i bioteknik med fokus på kemo-enzymatisk syntes av biobaserade kemikalier och polymerer

Ämnesbeskrivning
Doktorandpositionen är placerad vid avdelningen för bioteknik, kemiska institutionen.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grundnivå och forskarutbildning inom olika grenar av bioteknik. Divisionen driver flera tvärvetenskapliga projekt i samarbete med akademiska och industriella partners, som involverar utveckling av processer för omvandling av förnybara resurser till kemiska byggstenar för hållbara kemikalier och plast lämpade för cirkulär ekonomi. Utveckling av biobaserade kemikalier och plast är ett viktigt område där nära samspel mellan bioteknik, organisk och polymerkemi är avgörande.

Arbetsuppgifter

- Ansvarig för forskningsuppgifter i ett internationellt samarbetsprojekt finansierat av KEIT (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology) som handlar om utveckling av biobaserade monomerer och polymerer.
- Syntes av kemikalier, monomerer och polymerer genom bio- och kemisk katalys och deras karakterisering.
- Ta en aktiv roll i samarbete med andra parter i projektet.
- Skriva vetenskapliga artiklar och rapporter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även kan det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i bioteknik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet biovetenskap, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper

Övriga krav:

- Kunskap och färdigheter inom biokatalys, organisk syntes, polymerisation och / eller spektroskopisk och fysikalisk-kemisk karakterisering.
- Kunskap om biobaserade kemikalier och polymerer.
- Bra förmåga för oberoende, samarbete och lagarbete.
- Bra färdigheter inom planering, design och organisation.
- Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Relevanta erfarenheter av kemo-enzymatisk syntes och funktionalisering av kemikalier, biotransformation och kromatografisk och spektral analys betraktas som meriter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 september 2021

22 september 2021

Doktorandtjänst i geokemi

21 september 2021

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021