Doktorand i Elektroteknik

Doktorand i Elektroteknik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Elektroteknik med fokus på trådlös kraftöverföring med intelligenta ytor
Ämnesbeskrivning
Idag kan små enheter endast laddas effektivt med trådanslutning eller med kort räckvidd, magnetisk kopplingsbaserad trådlös kraftöverföring (TKÖ).

För att utöka räckvidden för TKÖ finns det en möjlighet att använda stora intelligenta ytor (SIY) som är tänkta för 6G-kommunikation för att möjliggöra effektiv mellanräckvidd- TKÖ för Internet-of-Things (IoT) enheter och applikationer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket 
innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden kommer att arbeta inom TKÖ-området baserat på SIY i sub-6GHz-bandet. Forskningen kommer att ta itu med viktiga utmaningar vid utformningen av strålformningsalgoritmer samt energiskördarkretsar för TKÖ i mellanräckvidd, där strömmottagaren (enheten) befinner sig i närområdet för SIY. Projektet 
kommer att genomföras i samarbete med Linköpings universitet, och det 
finansieras av ELLIIT (Excellence Centre at Linköping – Lund in Information 
Technology).

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnes-
området, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i antennsimulering.
- Bra förmåga att utvecklas med forskarutbildningen samt bidra till forskargruppens verksamhet genom till exempel undervisning.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och 
utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. 
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat 
institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i 
Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med 
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom datavetenskap

Doktorand inom datavetenskap

28 mars 2023

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

9 mars 2023

Doktorand i byggnadsfysik

Doktorand i byggnadsfysik

28 mars 2023

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

28 mars 2023