Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot mobila VR/AR system

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot mobila VR/AR system

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Virtuell- och förstärkt verklighet (Virtual and Augmented Reality) är på snabb frammarch inom industrin.

De mest framstående globala IT bolagen satsar nu stort på dessa teknologier som ett nästa steg i Internets utveckling. Denna doktorandtjänst kommer att avhandla forskning inom mobila VR/AR system där processering och datahantering flyttas ut från användarutrustning till plattformar i de mobila näten för att avlasta användarutrustningen och möjliggöra nya tjänster. 

Forskningen kommer att bedrivas i samverkan mellan Institutionen för Elektro- och informationsteknik och institutionen för Designvetenskaper för att koppla ihop processering i mobila system med de speciella krav som VR/AR system medför. Teoretiska modeller och stödsystem kommer att implementeras och testas i skarp miljö, både i vårt 5G lab och LTHs VR/AR lab. 

Arbetet kommer att innefatta modellering, optimering och reglering av utbruten processering och datahantering samt experimentell verifiering i labben.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att omfatta programmering av distribuerade system och specifikt molnplattformar för det experimentella arbetet. De teoretiska aspekterna kommer att innefatta framtagande av algoritmer för reglering och placering av resurser samt optimering av resursutnyttjande.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i programmering och mjukvaruutveckling.
- Goda kunskaper inom matematik och algoritmer och ett starkt intresse av att utveckla och tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Erfarenhet av konfigurering samt administration av ”native cloud” teknologier.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand inom datavetenskap

Doktorand inom datavetenskap

28 mars 2023

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

Doktorand inom Turbomaskiner & Raketframdrivning

9 mars 2023

Doktorand i byggnadsfysik

Doktorand i byggnadsfysik

28 mars 2023

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

Doktorand i Installations- och klimatiseringslära

28 mars 2023