Doktorand i fjärranalys och ekosystemmodellering

Doktorand i fjärranalys och ekosystemmodellering

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Kravprofil

Globala klimatförändringar förväntas öka extrema händelser och utgöra ett hot mot livsmedelssäkerhet och hållbar social-ekonomisk utveckling.

Processbaserade grödetillväxtmodeller är viktiga verktyg för att förutsäga grödorna under olika klimatscenarier, men de begränsas ofta av otillräcklig representation av interna fysiska och biologiska viktiga processer för vegetation och därmed innehåller deras förutsägelser stor osäkerhet. Observationer av satellitjorden har framgångsrikt använts för att ge rumslig information om vegetationsrelaterade variabler som kan användas för att begränsa grödor tillväxtmodeller. Projektet kommer att arbeta med att integrera observationer av satellitjord och en grödetillväxtmodell för förbättrad bedömning av klimatpåverkan på skörden i Sverige.

Forskningen länkar också till aktiviteterna i Carbon Portal of the Integrated Carbon Observation System, en europeisk infrastruktur för mätning och analys av koncentration av växthusgaser och flöden från ekosystem och hav, värd vid Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap, Lund University, Sweden (INES). Positionen är inbäddad i gruppen för fjärranalys och vegetationsmodellering vid INES.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom det FORMAS-finansierade forskningsprojektet ”Integrering av satellitsensoravläsning och grödningsmodellering för förbättrad bedömning av klimatförändringspåverkan på grödor i Sverige”. Kandidaten kommer att övervakas av äldre forskare vid institutionen och arbetet kommer också att bidra till det svenska strategiska forskningsområdet BECC och MERGE). Huvuduppgifterna för doktoranden inkluderar

- Utveckla ett långsiktigt grindat datasæt av vegetationsindex, skördevapotranspiration och skörden med hög rumslig upplösning från flera satelliter
- Begränsa en dynamisk grödningsmodell (LPJ-GUESS) med hjälp av fjärranalyserad datasats för att förutsäga grödor i Sverige och integrera ett landhanteringsmodelleringsschema i LPJ-GUESS
- Bedöma effekterna av klimatförändringar på grödor i Sverige med hjälp av de senaste IPCC-klimatscenarierna

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

- M.Sc. inom fysisk geografi, geomatik, miljövetenskap, ekologi eller ett liknande ämne
- Färdigheter i modellering och programmering (t.ex. Matlab, Python eller R)
Färdigheter i fjärranalys. Bevisad erfarenhet av bearbetning av satellitdata (särskilt Landsat, MODIS och Sentinel-2) är en fördel
- Bra muntlig och skriftlig kunskaper i engelska.
- Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i Reglerteknik med inriktning mot moln

Doktorand i Reglerteknik med inriktning mot moln

20 januari 2021

Doktorand i folkhälsovetenskap

20 januari 2021

20 januari 2021