Doktorand i företagsekonomi, ekonomistyrning

Doktorand i företagsekonomi, ekonomistyrning

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området Ekonomistyrning med särskild inriktning mot styrning och ledning i hälso- och sjukvården.

Forskning med denna inriktning syftar till att bidra med empiriska studier inom området samt ökad teoretisk kunskap och generell förståelse för styrning och ledning i organisationer med många målsättningar och starka professioner.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Omfattning: 100%

Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund

Tillträde: 1 januari 2022, eller så snart som möjligt.Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Den utlysta tjänsten finansieras inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt, vilket innebär att du kommer att arbeta med delstudier tillsammans med andra forskare i projektet. Forskningsteman inkluderar:

- Samband mellan användning av olika styrverktyg, såsom prestationsmätningssystem (PMS), och organisationers prestationer samt förutsättningar för att implementera och sprida innovativa arbetssätt.
- Vilken roll styrning och ledning kan ha för att stötta och underlätta samverkan och samarbete mellan professionella grupper och över organisatoriska gränssnitt.
- Skillnader i användningen av styrverktyg och konsekvenser av sådana skillnader för arbetsrelaterad motivation bland medarbetare med starka professionella roller.
- Sambandet mellan utformning och konsekvenser av intern styrning och ledning och kontextuella faktorer såsom den externa styrningen från myndigheter och finansiärer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang. Vidare är goda kunskaper i svenska i tal och skrift önskvärt och kommer att beaktas i bedömningen av de sökande.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

- Ifylld ansökningsblankett (som finns här: http://www.fek.lu.se/forskarutbildning/ansokan
- Introduktionsbrev
- Curriculum Vitae
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor
- Betyg och examensbevis
- Uppsats på avancerad nivå och ev. på grundnivå
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gert Paulsson
046-222 95 04
Jens Hultman, docent
jens.hultman@fek.lu.se
Johan Anselmsson, universitetslektor, docent
046-2227813, 0709-967680
Thomas Kalling, prefekt, professor
046-222 95 04
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222 46 80, 0702-22 05 07
Olof Hallonsten, forskare och projektledare
0733-794480
Marie Löwegren, Föreståndare SKJCE, Universitetsle
046-222 73 26, 070-734 91 00
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222-46-80, 0702-22-05-07
Rolf Larsson, universitetslektor
046-2224680, 0702-220507
Merle Jacob, Professor
+4646 222 42 24, merle.jacob@fek.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 7080
None

Postadress

Box 7080
Lund, 22007

Liknande jobb


Doktorand i rättsvetenskap

Doktorand i rättsvetenskap

19 januari 2022

Doktorand i Husdjursvetenskap eller Biologi

18 januari 2022

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot exekveringsmiljöer

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot exekveringsmiljöer

18 januari 2022

Phd student in Biology or Animal Science

18 januari 2022