Doktorand i fysik med inriktning mot atom- och laserfysik

Doktorand i fysik med inriktning mot atom- och laserfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laser - plasmafysik, kvantinformation och biofotonik.

Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundlasersystem. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom fotonikprogrammet. Vid högeffektlaseranläggningen, bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, s.k. attosekundpulser, med våglängder inom det extrema ultravioletta spektralområdet. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system med hjälp av attosekundpulser.

Arbetsuppgifter och projekt

Vi föreslår fyra olika projekt:

- Elektronvågpaket. Projektet består i att studera kvanttillstånd av elektronvågpaket som genereras genom absorption av attosekundljuspulser. Detta innefattar utveckling av metoder för mätningar av vågpaketens koherensegenskaper. Projektet omfattar både teori och experiment vid attosecond laboratoriet.
- Sammanflätning av elektroner. Projektet består i att skapa sammanflätade elektronpar via dubbeljonisation av atomer och att karakterisera dessa. Projektet är huvudsakligen experimentell, och kommer att utnyttja en attosekundpulskälla med hög repetitionshastighet samt tre-dimensionell fotoelektronspektroskopi.
- Laserutveckling och tillämpningar. Målet är att fortsätta utvecklingen av ett kortpulslasersystem i det infraröda spektralområdet vid 1,8 mm samt att utforska tillämpningar, speciellt generering av attosekundpulser med hög fotonenergi.
- Intensiva attosekundpulser i det extremt ultravioletta området. Projektet innefattar utveckling, optimering och karakterisering av en laserdriven källa av intensiva attosekundspulser, samt studier av ultrasnabbdynamik i atomer, molekyler och plasmor med hjälp av dessa pulser.
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
- Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Övriga meriter

- Erfarenhet av ett av följande ämnen: femtosekundlasrar, höga övertoner eller fotoelektronspektroskopi, är en merit.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


17 november 2021

Postdoktor i modellbaserad utveckling

Postdoktor i modellbaserad utveckling

17 november 2021

17 november 2021

17 november 2021